Večery u kapucínů – benefiční koncert pro Diakonii

  • 13. 01. 2015
Večery u kapucínů – benefiční koncert pro Diakonii
Večery u kapucínů je název cyklu benefičních akcí pořádaných řeholními bratry kapucíny každou první středu v měsíci. Akce se konají v prostorách kláštera v Praze 1 na Loretánském náměstí.

Večery u kapucínů je název cyklu benefičních akcí pořádaných řeholními bratry kapucíny každou první středu v měsíci. Akce se konají v prostorách kláštera v Praze 1 na Loretánském náměstí. Vstupné je dobrovolné, jeho výtěžek je věnován pokaždé jiné organizaci, dle výběru bratří kapucínů. Výtěžek dobrovolného vstupného z benefičního koncertu nazvaném Perly baroka, který se konal 7.1 2015 od 19:00, byl věnován projektu dopisování s vězni, který je jedním z projektů Diakonie.

Kdo jsou bratři kapucíni
Bratři kapucíni jsou křesťanský řeholní řád katolické církve inspirovaný duchem sv. Františka z Assisi. Podstatou života v tomto řeholním společenství je zachovávat evangelium, žít životem v poslušnosti, čistotě a nevlastnit žádný majetek. Pravidla, podle kterých se řídí život bratří kapucínů, jsou podrobně popsaná v knihách „Řehole“ a „Závěť“, jejichž autorem je sv. František z Assisi. Více informací můžete najít na webových stránkách http://www.veceryukapucinu.cz/.

Stručné představení Diakonie
Diakonii Českobratrské církve evangelické stručně představila Mgr. Libuše Roytová, ředitelka pražské pobočky Diakonie. SOS krizové centrum Diakonie vzniklo v roce 1989, jeho činnost byla charakterizovaná zejména nadšením a touhou pomáhat druhým. Nadšení i touha pomáhat druhým zůstala, postupem času byla stanovena pevná pravidla a Diakonie začala pomáhat profesionálně. Středisko křesťanské pomoci Diakonie v Praze bylo založeno 1.3 1992. Pole působnosti Diakonie je široké, zahrnuje sociální, zdravotní, vzdělávací a pastorační služby všem lidem, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení či jiného ohrožení dostali do nepříznivé životní situace a potřebují pomoc druhých. V současné době je Diakonie druhou největší neziskovou organizací, která poskytuje sociální služby v naší republice. Více informací o Diakonii a jejích projektech můžete najít na webových stránkách http://www.diakonie.cz/ a http://www.skp.diakonie.cz/

Dopisování s vězni – jeden z projektů Diakonie
Diakonie se neodvrací ani od těch, od kterých se odvrací většina společnosti, od vězňů. Dopisování s vězni je dobrovolnický projekt SOS centra Diakonie. O tomto projektu hovořily vedoucí SOS centra, Mgr. Helena Šašková a koordinátorka tohoto projektu Daniela Jeníčková. Historie tohoto projektu se začala psát v roce 1989, kdy evangeličtí i katoličtí faráři začali bourat zeď nedorozumění mezi lidmi žijícími ve vězení a mezi většinovou společností. Pro většinu lidí jsou vězni kriminálníci, kteří škodí a kteří si nezaslouží žádné slitování. Dopisování s vězni není náplní práce žádné sociální služby, přitom se však jedná o potřebnou službu. Vězni jsou lidé, o jejichž potřebách se nehovoří, nehovoří se o tom, že potřebují pomoc. Za branami věznic nejsou pouze recidivisté, ale žijí tam lidé různé skladby. Je velký omyl se domnívat, že každý vězeň chce po výkonu trestu pokračovat ve své trestné činnosti. Mnozí vězni chtějí svůj život změnit, chybí jim však potřebná podpora. Chybí jim někdo, kdo by byl ochoten jim naslouchat a provázet je nelehkým obdobím jejich života. Někdo, kdo by jim pomohl orientovat se ve vlastní situaci, kdo by jim poskytl podporu při plánování jejich budoucnosti a při práci na sobě. Bez potřebné podpory, naslouchání a provázení se mnozí vězni cítí izolováni, „odepsáni“ a navazují kontakty s lidmi, kteří je vedou k trestné činnosti. „Při dopisování s vězni je třeba nehodnotit, nekritizovat a naslouchat“, uvedla vedoucí SOS centra Mgr. Helena Šašková.
„Dobrovolníci nejsou pouze studenti psychologie a sociální práce, mezi dobrovolníky je hodně lidí středního věku i lidí různých profesí, které nesouvisejí s jejich dobrovolnickou činností, kterou je dopisování s vězni. Do tohoto projektu se může jako dobrovolník zapojit každý, kdo má chuť pomáhat. Jedná se o pravidelnou práci s klienty, přestože s nimi dobrovolník nepřichází do přímého kontaktu“, sdělila koordinátorka projektu dopisování s vězni Daniela Jeníčková. Vězni mohou od dobrovolníků očekávat, že je budou provázet jejich těžkým životním obdobím, že jim budou naslouchat, že jim pomohou hledat řešení jejich problémů, že jim poradí, co mají po propuštění dělat, aby se do vězení nevrátili. Mnozí odsouzení se nechtějí vrátit do vězení, avšak jen málokteří znají, co mají dělat, aby se do vězení nevrátili. Nemohou od nich čekat materiální pomoc ani „seznamku“. Kontakt je pouze písemný a končí propuštěním klienta z věznice. „Příběh je to nejdůležitější, co můžeme jeden druhému dát a k tomu stačí pouze tužka a papír,“ dodává Daniela Jeníčková.
Na benefičním koncertu se vybralo pro projekt dopisování s vězni 8.426 Kč. Není pochyb o tom, že to není na tužku a papír a proto se ptám na podrobnosti koordinátorky tohoto projektu, Daniely Jeníčkové. „K dopisování s vězni nestačí pouze tužka a papír, na to samozřejmě není sbírka určena. Aby byl projekt efektivní a vězňům pomohl, je třeba pravidelně odborně školit dobrovolníky. Potřebné jsou také pravidelné supervize, na kterých se probírají konkrétní situace a jejich řešení. A právě na zajištění této podpory dobrovolníkům, kteří si dopisují s vězni, je sbírka určena. Dopisování s vězni má svá pravidla, svoji metodiku, jedná se o projekt akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR.“ Více informací o tomto projektu i o tom, jak se do něho zapojit, můžete najít na webových stránkách http://www.soscentrum.cz/sos-centrum/dobrovolnici-v-sos-centru/.

Societas Musicalis – interpreti benefičního koncertu Perly baroka
Kromě informací o Diakonii a jejím projektu dopisování s vězni se mohli návštěvníci zaposlouchat do skladeb J. J. I. Brentnera, G. F. Händela, J. A. Plánického, G.P. Telemanna a dalších významných skladatelů. O nevšední kulturní zážitek se postaral komorní soubor Societas Musicalis. Soubor by založen v roce 2009 v Praze, jeho členy spojuje zájem o dějiny staré hudby v Čechách a na Moravě. Mezi hlavní autory repertoáru tohoto souboru patří Gottfried Finger, Josef Antonín Plánický, Alberik Mazák, Johann Caspar Ferdinand Fischer. Nechybí ani díla Georga Philippa Telemanna, Georga Friedricha Händela a hudba anglických a nizozemských autorů. Více informací o tomto souboru můžete najít na webových stránkách http://societasmusicalis.wz.cz.
Autorka: Evžena Janovská