Týden pro inkluzi

  • 05. 11. 2013
Týden pro inkluzi
Začal Týden pro inkluzi! Potrvá do 8.11. a je připravena řada zajímavých akcí.

Žijí mezi námi, jsou zdravotně postižení nebo jinak znevýhodněni a mnozí z nich se díky svému znevýhodnění cítí být vyloučeni z běžné společnosti. Jsou společnosti a organizace, které pomáhají těmto lidem v jejich začlenění se do jejich okolí. Mezi ně patří nevládní nezisková organizace Člověk v tísni a občanské sdružení Rytmus, organizátoři akce Týden pro inkluzi.

Téma inkluze

Slovo inkluze znamená začlenění do nějakého celku. Inkluze se netýká pouze začleňování znevýhodněných dětí a mládeže do škol, ale týká se všech znevýhodněných lidí bez ohledu na věk a druh znevýhodnění. Inkluze je proces, který zahrnuje celou naši společnost a prostupuje jí, inkluze se týká všech oblastí života člověka, nejen vzdělávání, ale také zaměstnání, kultury, společenských akci, aj. Principem inkluze je respektovat právo každého člověka účastnit se každodenního společenského života, obohacovat jej a být jím obohacován. O tom, jak nás mohou naši zdravotně postižení spoluobčané obohacovat, hovořily nejen fotografie Jindřicha Štreita, ale i promítané filmy. Fotograf Jindřich Štreit spolupracuje s neziskovou organizací SPOLU Olomouc, jejímž posláním je pomáhat lidem se zdravotním, mentálním postižením začlenit se do běžného života. Fotografie Jindřicha Štreita zachycují handicapované lidi v podporovaném zaměstnání. Promítané filmy se věnovaly nejen problematice začlenění zdravotně postižených žáků do běžných škol, ale také začlenění mentálně postižených do běžného zaměstnání. Filmy byly svědectvím o vzájemném obohacování se, o vzájemném respektování se. Nechyběly ani filmy studentů FAMU „Pod lampou je tma“, věnovaný problematice začlenění Romů z Jaroměře do běžného života a prevenci kriminality romských dětí a mládeže a „Film jako Brno!“, který je názornou ukázkou toho, co se děje, když se lidé nedokáží domluvit a když se stavějí barikády. Ve filmu „Film jako Brno!“ byly doslovné barikády mezi jednotlivými skupinami obyvatel Brna, kteří v roce 2011 slavili první květen, svátek práce. V rámci akce Týden pro inkluzi se představila svými zákusky, pomazánkami a dalšími chuťovkami společnost Ethnocatering, která se zabývá nejen profesionálními cateringovými službami, přípravou originálních jídel domácích kuchyní z různých zemí světa, ale také sociálním podnikáním. Společnost Ethnocatering poskytuje ženám migrantkám, které jsou znevýhodněny na trhu práce, důstojné zaměstnání a pomáhá jim prostřednictvím jejich tradiční dovednosti, k integraci do naší společnosti a k dalšímu vzdělávání a rozšiřování své kvalifikace. Více informací o této společnosti lze nalézt na webových stránkách www.ethnocatering.cz. Pondělní první den akce Týden pro inkluzi zakončil koncert skupiny Silencio Club.

 

 

Organizátoři akce Týden pro inkluzi

Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace, která působí nejen v naší republice, ale také v zahraničí, všude, kde žijí znevýhodnění lidé, kterým je třeba pomoci. Organizace Člověk v tísni se věnuje také sociální integraci. Více informací o neziskové organizaci Člověk v tísni a o její činnosti je možné nalézt na webových stránkách www.clovekvtisni.cz.

Rytmus je občanské sdružení, jehož hlavním posláním je začleňování znevýhodněných lidí do běžného prostředí v práci, ve škole i ve volnočasových aktivitách. Občanské sdružení Rytmus provozuje podporované zaměstnání. Jedná se o časově omezenou službu na dobu dvou, příp. tří let, která spočívá v individuální podpoře znevýhodněných lidí na trhu práce. Podporované zaměstnání je určeno všem znevýhodněným lidem, kteří se chtějí uplatnit na trhu práce, ale jejich schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou přitom z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebuji individuální podporu před nástupem do zaměstnání i po něm. Vzájemné propojení zaměstnavatele a znevýhodněných lidí je přínosem pro obě strany. Zaměstnavatelům přináší finanční výhody a zlepšení jejich image a znevýhodněným lidem přináší zlepšení jejich dovedností a schopností se zapojit do běžné společnosti. Více informací o občanském sdružení Rytmus a jeho činnosti lze nalézt na webových stránkách http://www.rytmus.org/.

Na co se mohou těšit návštěvníci akce Týden pro inkluzi v následujících dnech

Na všechny návštěvníky této akce čeká bohatý program v prostorách Café Neustadt v Novoměstské radnici v Praze 2 a v Galerii Langhans v Praze 1. Návštěvníci se mohou těšit např. na seminář zaměřený na práci s dětmi se specifickými vzdělávacími poruchami, na představení modelu jedné inkluzivní školy u nás v republice, na dokument o inkluzivní škole v sousedním Německu, aj. Více informací o akci Týden pro inkluzi lze nalézt na webových stránkách www.tydenproinkluzi.cz. Akce začala včera a potrvá do pátku 8.11 2013.

 
Autorka: Evžena Janovská