Tříkrálová sbírka a vše kolem

  • 29. 01. 2014
Tříkrálová sbírka a vše kolem
Jelikož se každým rokem pořádá již několik let za sebou celonárodní charitativní akce tzv. Tříkrálová sbírka, rozhodla jsem se požádat o rozhovor hlavního koordinátora Jana Lušovského, který bydlí ve městě Rožnov pod Radhoštěm. Je mu 27 let. Poslední 3 roky pracuje v Charitě na pozici pastoračního asistenta. Jeho zaměstnavatelem je Arcibiskupství olomoucké, ale je jmenován do Charity Valašské Meziříčí. Co všechno tato aktivita a činnost zahrnuje si můžete přečíst v rozhovoru, který jsem pro Vás připravila. Byla jsem sama zaskočena, co to všechno obnáší. Na této aktivitě si cením nejvíce toho, že je do něj zapojeno spousta dětí, ale také dospělých, kteří dělají užitečnou věc a navíc bez nároku za honorář. Naopak pro pocit radosti být užitečným a prospěšným.

Jelikož se každým rokem pořádá již několik let za sebou celonárodní charitativní akce tzv. Tříkrálová sbírka, rozhodla jsem se požádat o rozhovor hlavního koordinátora Jana Lušovského, který bydlí ve městě Rožnov pod Radhoštěm. Je mu 27 let. Poslední 3 roky pracuje v Charitě na pozici pastoračního asistenta. Jeho zaměstnavatelem je Arcibiskupství olomoucké, ale je jmenován do Charity Valašské Meziříčí. Co všechno tato aktivita a činnost zahrnuje si můžete přečíst v rozhovoru, který jsem pro Vás připravila. Byla jsem sama zaskočena, co to všechno obnáší. Na této aktivitě si cením nejvíce toho, že je do něj zapojeno spousta dětí, ale také dospělých, kteří dělají užitečnou věc a navíc bez nároku za honorář. Naopak pro pocit radosti být užitečným a prospěšným.

 

Co je Vaší pracovní náplní a jak jste se dostal k akci Tří králové sbírky?

K mému povolání patří zajišťovat duchovní podporu a formaci pracovníků Charity, spolupracovat s kněžími a lidmi ve farnostech na území působnosti Charity, zajišťovat tok informací a komunikaci mezi Charitou, farnostmi a veřejností, a to jak osobně, tak také skrze média. Má pracovní náplň je tedy poměrně široká a její významnou součástí je také organizace Tříkrálové sbírky. Rozsahem menší sbírkou, kterou také zajišťuji, je pak tzv. Postní almužna. Lidé, kteří se do ní zapojí, si v období před Velikonocemi odkládají drobné finanční částky do papírové pokladničky a tu pak na Květnou neděli přinesou do kostela. Výtěžek je ponejvíce věnován dětem a rodinám v nějaké nouzi.

 
Kdy jste s Tříkrálovou sbírkou aktivně začal?

Tříkrálové sbírky jsem se poprvé zúčastnil jako koledník asi před 10 lety. Myslím, že to bylo v roce 2001 nebo 2002. Několikrát jsem chodil jako koledník, později jako vedoucí skupinky. Nakonec jsem se stal organizátorem této sbírky, nejprve ve Farní charitě Rožnov a v posledních 3 letech v celém děkanátu Valašské Meziříčí.

 
Jaká je v souvislosti s touto akcí Vaše pracovní náplň?

Někdy s nadsázkou říkáme, že sotva skončí koledování, hned chystáme další. Vždyť první e-maily týkající se nadcházející „Tříkrálovky“ přicházejí (dle potřeby) už v srpnu! Organizačně je tato akce velmi náročná. Je potřeba zajistit, aby všechny materiály, především dárky pro koledníky, byly zadány, vyrobeny a včas a v patřičném množství doručeny do všech obcí. Dále je potřeba s dostatečným předstihem zahájit propagaci. Zhruba na začátku prosince volám asistentům v jednotlivých farnostech, aby oslovili vedoucí a poslali mi potřebné údaje pro výrobu průkazky. Když si představíme pyramidu, která má dole širokou základnu a nahoře jen malou špičku, obrazně řečeno jsou vedoucí spolu s dětmi touto základnou, na které celá „stavba“ stojí. Bez toho, aby se přihlásily děti a vedoucí asistentovi ve své farnosti, by Tříkrálová sbírka nemohla vůbec proběhnout. Podle počtu nahlášených vedoucích pak nechávám zapečetit pro každého jednu pokladničku, a to na všech obecních úřadech od Horní Bečvy až po Kelč.     

 

Kdy a proč tato sbírka začala? Kdo s tímto návrhem přišel a jak se postupně rozvíjela?

Tříkrálová sbírka se poprvé uskutečnila na území Olomoucké arcidiecéze v roce 2000. Postupně se přidaly také ostatní diecéze. Za zakladatele či iniciátora se považuje olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Začátky byly pochopitelně těžké, ale za 13 let konání si lidé podle mého názoru vytvořili důvěru k této sbírce a věří, že díky Charitě se jejich dary nezpronevěří a dostanou se k potřebným. Pozitivní vliv má i medializace sbírky.

 
Co Vám to přináší do života?

Především se takto snažím praktikovat svoji víru a naplňovat zásadu „modli se a pracuj“, jak vybízí sv. Jakub ve svých listech. Člověk ve svém životě potřebuje cítit, že může být někomu prospěšný, a tak jsem rád, že mohu takto pomáhat potřebným nejen finančním darem, ale velmi konkrétní aktivitou.

Nejvíc jsem ovšem rád, že se při této práci setkávám s dětmi, které se zapojují do koledování, a tak se zčásti mohu podílet na jejich formaci a výchově a rozvíjet v nich dnes sociální cítění a vědomí potřebnosti pomáhat druhým. Pro koledníky pořádám letos potřetí letní tábor. Práci s dětmi vnímám jako poslání, a tak jsem rád, že spolu s týmem vedoucích můžeme dětem trochu jiným přístupem zprostředkovávat křesťanské hodnoty, které se dnes bohužel ze společnosti vytrácejí.    

Kolik skupinek, dětí a lidí  se do této aktivity v Rožnově pod Radhoštěm zapojilo v roce 2014?

Letos se zapojilo celkem 25 skupinek po třech až čtyřech kolednících. Oproti začátkům je to sice velký pokrok, ale myslím, že na takové město jako je Rožnov, je potřeba alespoň 30 skupinek, aby se koledníci dostali do všech domácností ve městě a zároveň aby koledování přinášelo radost a nebylo pro koledníky příliš únavné.  

 

Kolik se těchto lidí, obcí a měst aktivně zapojilo v rámci celé Olomoucké arcidiecéze, pod níž spadá Rožnov pod Radhoštěm?

Do sbírky se zapojila všechna města a obce v Olomoucké arcidiecézi. V některých skupinách chodí tři, v některých jsou čtyři koledníci. Celkově bylo použito 4 995 pokladniček, takže pokud si tato čísla přibližně vynásobíme, počet koledníků se bude blížit číslu 18 000.  

 
Má Tříkrálová sbírka i jiný rozměr, než získávání financí?

Tříkrálová sbírka je největší akcí svého druhu, do které se v celé republice každoročně zapojuje zhruba 50 – 60 tisíc koledníků. Navazuje na lidovou tradici koledování. Koledníci přicházejí do domácností a svou návštěvou a zpěvem přinášejí radost, zvláště pak starým a opuštěným lidem. Samozřejmě se prohlubuje vnímavost a citlivost koledníků i dárců k potřebám druhých. Tříkrálová sbírka má také duchovní rozměr, protože katolická církev skrze Charitu naplňuje své poslání přinášet lidem Kristovu naději a pomáhat všem potřebným.

     

Co byste vzkázal lidem, kteří tuto aktivitu dělají v rámci dobrovolnické činnosti  na úkor svého volného času?

Především jim patří velké poděkování, protože se vydávají na cestu s dobrým úmyslem a ne vždy se potkají se vstřícnými lidmi. Navíc je vždy možnost, že bude špatné počasí. O to je jejich služba záslužnější. Určitě se nemusí bát oslovit další ochotné děti a dospělé kolem sebe, protože mnozí chtějí pomoci dobré věci a třeba nevědí, jak se kontaktovat na organizaci, která pomáhá ostatním. Doufám, že naši dobrovolníci v koledování vidí smysluplnou, užitečnou činnost, především v tom, že se velice aktivně zapojují do pomoci potřebným. A většinou i třeba přes nepřízeň počasí jsou všichni nadšeni a chtějí koledovat znova, protože zažijí spoustu krásných setkání s lidmi.  

 

Jakým způsobem byste oslovil širší veřejnost, kteří by se do této akce chtěli zapojit v příštích letech?

Oslovit lidi je těžké, protože nejlépe je udělat takové oslovení osobně. V novinách, místní kabelové televizi, v kostele – to je sice varianta jak oslovit, ale je příliš anonymní či neosobní. Ale když za vámi někdo přijde a žádá přímo vás o pomoc, to už je něco úplně jiného. To se ale jednomu člověku dělá dost těžce, takže výborný způsob oslovení je osobní zkušenost: když někdo chodil koledovat a povypráví o tom svým známým, vysvětlí, že se není čeho bát, povzbudí k ochotě, nabourá předsudky... Jinak samozřejmě plánuji pokračovat v setkávání s dětmi při besedách ve škole nejen o Tříkrálové sbírce, také je možnost udělat besedu o Charitě pro veřejnost, prostě především se setkávat s konkrétními lidmi.

Jaká se vybrala celková částka v rámci celé Olomoucké arcidiecéze a jaká částka byla vybrána v rámci  Rožnova pod Radhoštěm?

V celé arcidiecézi se vybralo celkem 22 384 735 Kč. Je to cca o 900 000 Kč více než v loňském roce. Ve městě Rožnově p. R. bylo vybráno 297 008 Kč, tento výtěžek je o úctyhodných 10 000 Kč vyšší než v roce 2013.  

 

Na co budou tyto finanční prostředky přesně použity? Jsou tyto údaje někde evidovány? Může se o tom  dozvědět i širší veřejnost a kde?

Peníze, které Charita v daném místě vybere, se dělí na několik částí. Největší část (58%) zůstává v konkrétní Charitě. Vše je velmi dobře popsáno na internetové adrese www.trikralovasbirka.cz, v sekci „Využití“. Zde najdete, kam putují peníze jak v rámci jednotlivých Charit v ČR, a také kam putují peníze v rámci zahraničních projektů. Jak byly peníze použity, na jaký projekt a kolik – to vše se pečlivě eviduje, aby hospodaření s těmito dary bylo transparentní, rozumné a veřejnosti dostupné. Už před konáním sbírky je přesně určeno, jak budou peníze využity. V Charitě Valašské Meziříčí jsou letos záměry tyto: splátka na odkoupení budovy Českých drah ve Val. Meziříčí, ve které jsou poskytovány služby pro bezdomovce a kde jsou prostory pro šatník; v Rožnově p. R. potřebujeme zakoupit automobil pro terénní pečovatelskou službu, a poslední velký záměr je nakoupit kompenzační pomůcky pro pečovatelské služby ve Valašské Bystřici a Kelči. Velká částka je také určena na přímou pomoc, např. rodinám s více dětmi, sociálně slabým.

 
Dana Mičolová