TISKOVÁ ZPRÁVA - Výzkum Centra LOCIKA

  • 04. 10. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA - Výzkum Centra LOCIKA

Výzkum Centra LOCIKA:  V Česku trvá šest let, než se dítěti ohroženému domácím násilím dostane odborné pomoci, nejpostiženější jsou děti mezi 7 a 10 lety.

Praha, 3. října 2018 – V České republice jsou špatně dostupné služby pro děti ohrožené domácím násilí. Od první identifikace problému uběhne někdy až šest let, než se nezletilým obětem dostane pomoci. Vyplývá to z analýzy dat klientů Centra LOCIKA, které již třetím rokem těmto dětem v Praze a Středočeském kraji pomáhá. Organizace taky jako jediná svého druhu pracuje s unikátním nástrojem k včasnému zachycení traumatu u dítěte, tzv. traumadotazníkem.
 

„Trápilo nás, že máme pro klienty dlouhou čekací dobu. Když jsme se zaměřili na to, jak dlouho trvá, než se reálně dětem ohroženým domácím násilím dostane pomoci, dostali jsme se na šest let.  V Praze a Středočeském kraji, kde funguje LOCIKA, jsou čísla lepší a dokázali jsme se u některých klientů dostat i pod rok  – i to je však v životě dítěte hrozně dlouhá doba”, Petra Wünschová, ředitelka Centra LOCIKA. „Včasná pomoc může přitom zabránit mnoha problémům v budoucnosti. Děti se musí vyrovnat s velkou úzkostí, strachem, pocity bezmoci, viny a ztráty bezpečí. Tyto problémy u nich pak často ústí do zdravotních problémů, problémů se zvládáním emocí, mají potíže s vrstevníky i dospělými autoritami, jsou více ohroženy depresí, zneužíváním návykových látek, častěji se pokouší  o sebevraždu a častěji také opakují vzorec násilného chování v budoucích vztazích”, doplnila Wünschová.
Dále upozornila na to, že Ministerstvo práce a sociálních věcí každoročně eviduje asi 2500 případů dětí ohrožených domácím násilím. Centrum LOCIKA, jediné specializované pracoviště v Česku s roční kapacitou 200 klientů, nepokrývá tedy ani 10 % případů. Náklady na roční služby pro jedno dítě jsou přitom zhruba 30 000 Kč. „Myslím, že investice státu do rozvoje těchto služeb by se bohatě vyplatila,” doplnila Wünschová.

Z analýzy dat 225 klientů Centra LOCIKA, která vznikla ve spolupráci s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, dále vyplývá, že drtivá většina dětí se do konfliktních vztahů již rodí. Není rozdíl mezi pohlavím, tedy postižené jsou stejně dívky jako chlapci. Nejčastější věk klientů (75 %) byl 7-10 let. „Domníváme se, že příčinou této věkové hranice je fakt, že děti zažívající v rodině násilí, mají problémy ve škole a jejich rodiče na ten popud rozhodnout poprvé vyhledat pomoc,“ vysvětluje Wünschová.

Centrum LOCIKA nově pracuje při odhalování problémů a traumat malých klientů s unikátním dokumentem – traumadotazníkem. Ten je určen rodičům těch dětí od tří do dvanácti let, u kterých existuje podezření, že byly vystaveny traumatu. „Dotazník slouží k naší rychlé orientaci v situaci. Pracuje s dojmy rodičů, což je vítané doplnění k vyšetření odborníkem. Soubor devadesáti otázek, které mohou na první pohled vypadat i banálně, nám pomáhá včas zjistit, že je něco špatně. Je to nástroj, který nám v Česku doteď chyběl,“ vysvětluje Klára Jalovcová, terapeutka a sociální pracovnice Centra LOCIKA. „Dotazník navíc vyplňuje každý rodič za sebe, ideálně tedy otec i matka, a to nám umožňuje lépe pracovat s rodinou jako celkem, s mnohdy velmi odlišnými perspektivami obou rodičů,” dodává.
Traumadotazník je pro odborníky pomocníkem v diagnostice malých, i tříletých, dětí, u kterých bývá vyšetření kvůli jejich nízkému věku složité. V rámci zavádění dokumentu do české praxe, na kterém se Centrum LOCIKA podílelo, vyplnili dotazník rodiče víc než čtyř stovek dětí. Z jejich odpovědí vyplynulo to, že s drtivou většinou dětí je třeba dále pracovat, protože vykazují známky dlouhodobého zasažení traumatem nebo se u nich objevují známky deprese nebo úzkosti. „Z toho usuzujeme, že se k nám děti dostávají příliš pozdě. Velmi by pomohlo, kdyby metodu používali běžně například pracovníci OSPODů a nebo pediatři,” doplňuje ještě Jalovcová. „Chtěli bychom proto lidem vzkázat, že vyhledat pomoc včas má smysl”, dodává Petra Wünschová.

Centrum LOCIKA, z.ú.
Centrum LOCIKA, zahájilo svou činnost v květnu 2015. Jedná se o první takto specializované centrum komplexní odborné péče pro děti zažívající domácí násilí v ČR. Vzniklo na základě dlouholetých zkušeností a vysoké poptávky po těchto službách ze strany rodičů i státních orgánů. Pražský magistrát udělil Centru pověření k sociálně-právní ochraně dětí. Ročně odborníci centra pomohou až 200 dětem a jejich rodinám. Služby centrum poskytuje na adrese Umělecká 6, Praha 7.
Za uplynulé tři roky Centru LOCIKA pomohlo 496 dětem, uskutečnilo se zde 12 959 terapeutických sezení. Odborníci Centra uspořádali 39 akcí pro širokou i odbornou veřejnost, natočili 4 preventivní videa a realizovali 3 kampaně.
www.centrumlocika.cz, www.facebook.com/centrumlocika

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. (VÚPSV, v.v.i.)
Hlavní náplní ústavu je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni, formulovaný podle aktuálních potřeb orgánů státní správy, popřípadě neziskových či privátních subjektů. Ústav také organizuje semináře, konference a vydává odborné publikace. Mezi hlavní výzkumné zájmy ústavu patří: rodina; sociální ochrana; trh práce a zaměstnanost; sociální dialog a pracovní vztahy; rovné příležitosti; příjmy a mzdy, teorie sociální politiky. V oblasti sociálně-právní ochrany dětí v posledních 5 letech realizoval ústav několik odborných výzkumných studií pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Nedílnou součástí ústavu je také oddělení knihovnicko-informačních služeb. Bližší informace na www.vupsv.cz