Tisková konference k zahájení 3. ročníku festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením

  • 22. 09. 2014
Tisková konference k zahájení 3. ročníku festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením
Život bez sluchu je velmi těžký, většinu informací získává člověk sluchem. Sluch nám také pomáhá v prostorové orientaci a upozorňuje nás na možné nebezpečí. To vše lidé s postižením sluchu v menší či větší míře ztrácejí. V naší republice žije více než 0,5 milionu lidí se sluchovým postižením a ne všichni se dokáží dorozumět znakovým jazykem. O světě ticha, světě lidí se sluchovým postižením, ví široká veřejnost málo.

Život bez sluchu je velmi těžký, většinu informací získává člověk sluchem. Sluch nám také pomáhá v prostorové orientaci a upozorňuje nás na možné nebezpečí. To vše lidé s postižením sluchu v menší či větší míře ztrácejí. V naší republice žije více než 0,5 milionu lidí se sluchovým postižením a ne všichni se dokáží dorozumět znakovým jazykem. O světě ticha, světě lidí se sluchovým postižením, ví široká veřejnost málo. Festival Týden komunikace osob se sluchovým postižením, pořádaný neziskovou organizací ORBI PONTES si klade za cíl informovat širokou veřejnost o světě lidí se sluchovým postižením a o jejich potřebách a tím bourat bariéry mezi světem ticha a běžným světem. Letošní třetí ročník festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením se uskuteční od 20.9 do 28.9 2014, tj. v období, kdy svět slaví Mezinárodní den neslyšících. Akce v rámci festivalu probíhají v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Dobřichovicích, Hradci Králové, Liberci, Mladé Boleslavi, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Táboře a ve Zlínském kraji. Záštitu nad letošním ročníkem festivalu převzala paní senátorka Daniela Filipiová, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury, MUDR. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví, Hlavní město Praha, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. V pátek 19.9 se v prostorách Senátu PČR konala tisková konference a seminář k zahájení 3. ročníku festivalu.

Program tiskové konference

Programem tiskové konference provázela Bc. Renata Škopková, ředitelka ORBI PONTES. Mgr. Petr Vysuček, prezident Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) představil účastníkům svět neslyšících. Hovořil o rozdílech mezi jednotlivými druhy postižením sluchu. Mezi lidi se sluchovým postižením patří nedoslýchaví lidé, ohluchlí lidé s implantátem, neslyšící od narození a neslyšící, kteří ztratili sluch během života. Mateřským jazykem neslyšících od narození je český znakový jazyk, zatímco mateřským jazykem lidí, kteří ztratili sluch během svého života, je český jazyk. Někteří lidé, kteří ztratili sluch během života, neumí používat znakový jazyk. Neslyšící lidé potřebují tlumočníka, bez něho narážejí na komunikační bariéru. Podle zákona 384/2008 Sb. o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob mají tito lidé právo při návštěvě lékaře, vyřizování úředních záležitostí a zajišťování dalších potřeb na tlumočnické služby, které jim zajistí tlumočení v jimi zvoleném komunikačním systému. Prezident ASNEP hovořil také o způsobu vzdělávání dětí se sluchovým postižením.

Anica Dvořáková, předsedkyně Českého klubu ohluchlých, hovořila o komunikačních možnostech ohluchlých lidí i o kochleárních implantátech. Ztráta sluchu je velká komunikační bariéra, díky níž tito lidé ztrácejí rodinu, přátelé i zaměstnání a jsou sociálně izolování. Hovořila také, co pro tyto lidi udělal Český klub ohluchlých, který byl založen v roce 1991. Dílem této organizace je vytvoření plastových náramků s nápisem „jsem neslyšící“, které usnadňují komunikaci na úřadech, u lékaře, vydání DVD Videokurz odezírání a také organizování petic ohledně odstranění komunikačních bariér u sluchově postižených lidí. O problémech lidí s postižením sluchu, kteří používají kochleární implantáty, se můžete dozvědět na webových stránkách www.kochlear.cz.

Svět nedoslýchavých představil Jaroslav Winter, šéfredaktor portálu Helpnet.cz. Hovořil o skupinách lidí se sluchovým postižením. Do první skupiny patří lidé se ztrátou sluchu 20 až 40 dcb, tito lidé potřebují pro komunikaci tiché prostředí, v hlučném prostředí nebo pokud mluví více lidí najednou, nerozumí, co jim mluvící sděluje. Lidé se ztrátou sluchu 40 až 60 dcb používají sluchadla, díky nim dobře rozumějí řeči v tichém prostředí. Ztráta sluchu 60 až 80 dcb představuje výrazné omezení v možnosti komunikace. Například tito lidé mohou sedět v divadle na činoherním představení v 1. řadě a přesto většině herců nebudou rozumět. Lidé se ztrátou sluchu nad 80 dcb jsou odkázáni na odezírání, simultánní přepis. Mohou se též naučit znakový jazyk, což však není vůbec jednoduché. Každou nedoslýchavost, pokud nedojde k úplné ztrátě sluchu lze do určité míry kompenzovat elektronickými sluchadly. Pan Winter hovořil také o základních zásadách při komunikaci lidí se sluchovým postižením.

Gita Moravcová ze společnosti Transkript online s.r.o. představila simultánní přepis i po praktické stránce. Společnost Transkript online zajišťuje přepisy pro úřady, firmy i pro soukromé využití. Nejpočetnější skupina sluchově postižených lidí jsou lidé ohluchlí a těžce nedoslýchaví, kteří přicházejí o sluch během života. Jejich mateřským jazykem je čeština, ne znakový jazyk. Tito lidé mnohdy neznají znakový jazyk, který je pro ně cizím jazykem. Simultánní přepis mluvené řeči je pro tyto lidí optimální komunikační prostředek, zatímco pro lidi, kteří se narodili jako neslyšící, je optimální komunikační prostředek znakový český jazyk, který je jejich mateřským jazykem.

Ing. Petr Herian, předseda představenstva společnosti Newton Technologies hovořil o automatickém přepisu mluveného slova a jeho využití.

Jednou z připomínek, které zazněly na tiskové konferenci, bylo vyzvednutí důležitosti odezírání, které je hodně podceňováno. Na tiskové konferenci zazněla také připomínka, že široké veřejnosti stále chybí potřebné informace a díky tomu chybí dostatek finančních prostředků pro potřeby lidí se sluchovým postižením. Paní senátorka Daniela Filipiová aktivně podporuje integraci lidí se sluchovým postižením, přesto neziskové organizace, které pomáhají lidem s postižením sluchu, narážejí na neochotu. O problematice lidí s různými druhy postižení, včetně postižení sluchu, a o způsobech komunikace s nimi by měly být informování již děti na základních školách. Veřejnoprávní média sice odvysílají pořady o lidech se sluchovým postižením, to však je málo, tyto pořady totiž sledují zejména lidé se sluchovým postižením. O problematice lidí s postižením sluchu a jejich potřebách by měly být zmínky ve zprávách. Rovněž by mělo být více pořadů, vysílaných v televizi, s titulky, ne každý neslyšící ovládá znakový jazyk. V zahraničí jsou všechny nebo téměř všechny pořady vysílané televizí opatřeny titulky, otázkou zůstává, proč to není v naší republice. Možná by v této záležitosti pomohl návrh jednoho z účastníků tiskové konference, který doporučil ustanovit ombudsmana, zastupujícího všechny lidi se sluchovým postižením.

Simultánní přepis jako významný komunikační prostředek

Česká unie neslyšících uskutečnila ke dni 18.9 2014 1536 simultánních přepisů na akcích nejrůznějšího druhu. Pro ohluchlé a těžce nedoslýchavé lidi mělo mimořádný význam 64 dosud uskutečněných simultánních přepisů soudních jednání, kde je nezbytné správné porozumění každému slovu. V případě přepisu pro jednotlivce, sleduje klient text na notebooku přepisovatelky. Pokud je přepis realizován pro více účastníků, např. na přednáškách a dalších akcích, text je zobrazován přes projektor na plátno. Zásluhou spolupráce se sdružením Inferinto ČR se zvýšil počet spolupracujících přepisovatelů, takže nyní je Centrum zprostředkování simultánního přepisu CUN www.eprepis.cz, schopno zajistit simultánní přepis akcí celé republiky, Tuto službu je možné si objednat přes e-mail prepis@cun.cz.

Někdy není možné zajistit přítomnost přepisovatele na místě události, to je jeden z důvodů vzniku společnosti Transkript online (www.transkript.cz), která se specializuje na on-line simultánní přepis. V rámci služby eScribe provozuje profesionální on-line přepis 12 prodejen Vodafonu v 8 městech, 73 Era finančních center po celé republice, od února i 11 poboček na poštách a jako pilotní projekt 25 poboček České spořitelny. Přijde-li do některé z prodejen nebo bank klient s těžkým postižením sluchu a požádá o on-line přepis, personál se telefonicky spojí s přepisovatelem a otevře soubor na webové stránce společnosti Transkript online. Od té chvíle se vše, co řekne pracovník, přenáší do sluchátek přepisovatele a ihned se zobrazuje na monitoru v textové podobě.

Novinkou, kterou připravuje Centrum zprostředkování simultánního přepisu ČUN od 1.10.2014, je spuštění online přepisu pro veřejnost. K tomu využije aplikaci poskytnutou společností Transkript online.

Další služby pro lidi se sluchovým postižením

Kromě simultánního přepisu mohou sluchově postižení lidé využít další služby. Mezi ně patří tlumočník do znakového jazyka nebo do znakové češtiny, kterého si mohou sluchově postižení lidé objednat prostřednictvím Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící na www.cztn.cz. Další službou je nonstop on-line tlumočení do znakového jazyka, které zajišťuje společnost APPN (Agentura pro neslyšící, www.appn.cz). Pro využití této služby je potřeba mít webovou kameru a kvalitní připojení na internet. Pomocí této techniky je možné se spojit s tlumočníkem a situace je stejná, jako kdyby byl přítomen tlumočník. Neslyšící používá znakový jazyk, který tlumočník překládá do češtiny. Tlumočník také překládá odpovědi slyšícího v češtině neslyšícímu do znakového jazyka. Společnost O2 provozuje podobnou službu pod názvem Hovor pro neslyšící. Tam je však možné zprostředkovat komunikaci se slyšícími ze strany neslyšícího k operátorce pouze pomocí chatu, mailu nebo psacího telefonu, ale ne přes tlumočníka do znakového jazyka.

Technika ve službách lidí se sluchovým postižením

Společnost NEWTON Technologies se zabývá vývojem hlasových technologií, jejichž cílem je zrychlit pracovní procesy, usnadnit práci a také pomoci lidem s postižením sluchu. Mezi známé technologie, které vyvinula tato společnost, patří program NEWTON Dictate 4, který umožňuje diktování do počítače a přepis nahrávek. Dalšími systémy společnosti Newton Technologies jsou audiovizuální archívy, které vyhledávají klíčová slova ve zvukové stopě, call centrum s využitím hlasových technologií. Společnost Newton Technologies vyvinula také zařízení, která umožňují pomocí hlasu ovládat počítač a další zařízení, např. běžné domácí spotřebiče. Podnikový systém s hlasovými funkcemi, integrace do informačních systémů je také dílem této společnosti. Tento systém umožňuje pomocí hlasu vyhledávat a pracovat s databázemi a podnikovými informačními systémy a zapisovat do nich hlasem.

 

Široká veřejnost má stále málo informací o lidech se sluchovým postižením, jejich životě i jejich potřebách. Festival Týden komunikace osob se sluchovým postižením umožňuje získat více informací na toto téma a tím také lépe pochopit lidi se sluchovým postižením. V rámci tohoto festivalu na vás čeká pestrý program akcí, hlavním tématem letošního ročníku festivalu jsou komunikační prostředky osob se sluchovým postižením a jejich využití v praxi. Program akcí v rámci letošního ročníku festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením můžete najít na webových stránkách neziskové organizace ORBI PONTES http://www.orbipontes.cz/tkosp-2014/.

Autorka: Evžena Janovská