Rodina – nejlepší prostředí pro dítě

  • 19. 01. 2015
Rodina – nejlepší prostředí pro dítě
Rodina je zcela jiné prostředí než dětský domov, jsou situace, které lze zažít pouze v rodině.

Není pochyb o tom, že rodina je pro dítě nejlepší prostředí. Rodinné prostředí je nejlepší prostředí pro psychický, emoční i sociální vývoj dítěte. Mnohé děti vyrůstají v dětských domovech, je sice o ně dobře postaráno, chybí jim však to nejcennější, mateřská, otcovská láska. Lásku rodičů dítěti nenahradí ani ta nejlepší teta v dětském domově. Tuto skutečnost si velice dobře uvědomuje obecně prospěšná společnost Kruh rodiny a Nadační fond J&T, se kterým úzce spolupracuje. Obě tyto organizace se snaží najít pro děti z dětských domovů náhradní rodinu, která by jim dala to, co nejvíce potřebují a co jim v dětských domovech nejvíce chybí. Kdo se může stát pěstounem a jaké podmínky musí splnit?, na tuto i na další otázky mi odpověděla Mgr. Jana Rydlová marketing manager Nadačního fondu J&T, který je iniciátorem jednoho z projektů o.p.s. Kruh rodiny, kampaně www.hledamerodice.cz.

Hlavním cílem Vaší obecně prospěšné společnosti je zajistit dětem, aby vyrůstaly v rodinném prostředí. Některé děti toto štěstí nemají a vyrůstají v dětských domovech. Jakým způsobem hledáte pro tyto děti vhodné adepty na náhradní rodiče?
Rodiče hledáme především prostřednictvím edukačně náborové kampaně www.hledamerodice.cz, v rámci níž se snažíme široké veřejnosti zprostředkovat informace o pěstounské péči.

Jaká kritéria musí splňovat uchazeč o pěstounství? Musí žít v manželství nebo se může jednat o jednotlivce?
Zákon praví pouze: Kdo se má stát pěstounem, musí skýtat záruky řádné péče, mít bydliště na území České republiky a musí souhlasit se svěřením dítěte do pěstounské péče (Občanský zákoník v § 962). Podat žádost tedy může kdokoliv, ale každý žadatel je posuzován individuálně. Přihlíží se k jeho motivaci, osobnostním charakteristikám, zdravotnímu stavu, zkušenostem s výchovou dětí atd. Pěstounství však není vázáno na život v manželství. Samozřejmě pro zdravý vývoj dětí je velmi přínosný život v úplné fungující rodině, ale i v běžném životě se stává, že dítě vychovává jen jeden z rodičů. Proto jsou do evidence osob vhodných stát se pěstouny případně pěstouny na přechodnou dobu zařazováni též tzv. samo žadatelky a samo žadatelé, tedy lidé nežijící v manželství.

Někteří manželé chtějí mít děti, ale nemohou je mít z důvodu neplodnosti jednoho z manželů. Mohou se tito manželé stát náhradními rodiči?
V případě bezdětných párů odborníci spíše doporučují adopci než pěstounskou péči. Adopce neboli osvojení je jinou formou náhradního rodičovství, které umožňuje přijmout dítě v plném slova smyslu. Adoptované (osvojené) dítě se po všech stránkách stává dítětem osvojitelů a je jím i po dosažení zletilosti (pokud se samo nerozhodne opačně). Při osvojení obvykle bývá hlavní motivací uspokojení rodičovských potřeb. V případě osvojení nenáleží osvojitelům finanční odměna, ale vztahují se na ně obdobné dávky sociálního systému, jako je tomu při narození biologického dítěte.
Zjednodušeně řečeno, dlouhodobou pěstounskou péči volí lidé, kteří především chtějí pomoci dítěti, které nemůže žít u svých rodičů, ale obvykle s nimi zůstává v kontaktu (návštěvy, telefonáty), případně jde o děti jinak znevýhodněné (zdravotní či mentální handicap, jiné etnikum, sourozenecké skupiny, starší děti apod.). Nejčastěji jde o osoby či manželské páry, které již mají zkušenosti s výchovou a jejich děti jsou již odrostlé. Osvojení (adopce) se více doporučuje rodinám, které touží po dítěti, ale z různých důvodů nemohou nebo nechtějí mít vlastní. Do osvojení přicházejí děti, jejichž biologičtí rodiče se vzdali svých rodičovských práv nebo jich byli soudem zbaveni, a dítě se tak po právní stránce stává plně dítětem osvojitelů. Do osvojení jsou obvykle svěřovány děti s dobrými vývojovými předpoklady, bez vážnějších handicapů, obvykle v nejmladším věku (0-3 roky).

Jak musí postupovat ten, kdo se chce stát pěstounem?
Zájemcům o pěstounskou péči doporučujeme, aby před podáním oficiální žádosti získali co nejvíc informací o náhradní rodinné péče. Proto jim doporučujeme, aby před podáním žádosti zamířili na nezávaznou schůzku do některé z organizací, které se náhradní rodinnou péčí zabývají. Zde získají cenné informace od odborníků z praxe, některé organizace nabízejí i možnost setkat se přímo s dalšími pěstouny.
Oficiální postup pak bude v každém případě začínat na obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště žadatele, kde dostanou všechny potřebné informace a formuláře žádosti. Následuje návštěva sociální pracovnice, která se ujistí, že je v bytě prostor pro dalšího člena/členy rodiny a splňuje základní hygienické podmínky. Následně je žadatel  pozván krajským úřadem k psychologickému pohovoru a na přípravné školení budoucích pěstounů. Psychologický pohovor a testy mají za cíl lépe poznat osobnost žadatele a potvrdit, že má dobré předpoklady k výchově přijatého dítěte. Na přípravném kurzu se pak důležité informace o náhradní rodinné péči a o specifických potřebách dětí, které přicházejí do náhradních rodin.
Až úspěšně projde celým procesem a bude schválen jako osoba vhodná k výkonu pěstounské péče, bude od té chvíle brán v potaz při výběru nejvhodnější rodiny pro potřebné děti. Dítěti se vždy vybírá náhradní rodina tak, aby byla schopná jej přijmout takové, jaké je, aby do rodiny dobře „zapadlo“. Celý proces trvá obvykle zhruba rok od podání žádosti do rozhodnutí o zařazení do rejstříku osob vhodných k pěstounské/osvojitelské péči. Následná doba očekávání dítěte se pak liší podle jednotlivých krajů a podle toho, jaké představy o dítěti pěstouni mají. V případě samožadatelů se doba může ještě o něco protáhnout, neboť přednost dostávají úplné rodiny, které jsou z psychologického hlediska pro dítě výhodnější.

Být pěstounem není nijak lehké, mnozí pěstouni potřebují podporu, radu a někdy i materiální pomoc. Jakou konkrétní podporu jim nabízíte?
Pokud nás pěstouni kontaktují prostřednictvím poradny nebo zelené linky kampaně Hledáme rodiče, snažíme se jim doporučit některou z partnerských organizací v jejich regionu, která poskytuje pěstounským rodinám nezbytné služby. Úzce také spolupracujeme s Nadačním fondem J&T, který pěstounským rodinám může pomoci příspěvkem např. na bezbariérové úpravy, rovnátka pro děti, nákup standardních pomůcek pro děti do školy (zejména středních škol a učilišť) nebo pořízení standardního vybavení dětského pokoje.

Vaše obecně prospěšná společnost organizuje také semináře o pěstounství. Můžete sdělit, jaké mají tyto semináře výsledky? Vzejdou z každého semináře nové pěstounské rodiny?
Spíše než semináře jsou to neformální setkání, na kterých o náhradní rodinné péči zájemcům vyprávějí samotní pěstouni, psychologové, sociální pracovníci, tedy odborníci, kteří se dlouhodobě náhradní rodinnou péčí zabývají. Rozhodnout se pro přijetí dítěte do pěstounské péče se nedá udělat během minuty, a proto se ani „efekt“ těchto setkání nedá hodnotit bezprostředně po akci. Někteří lidé si jdou na setkání pro prvotní informace, jiní už podnikli kroky k tomu, aby byli zařazeni mezi žadatele a přicházejí s velmi konkrétními otázkami, např. o přípravách budoucích pěstounů.

Vaše obecně prospěšná společnost pomáhá nejen najít náhradní rodiče dětem z dětských domovů. Pomáhá také dětem zdravotně i mentálně postiženým, sociálně slabým a dalším ohroženým dětem, aby mohly prožít šťastné dětství. Jakým způsobem pomáháte těmto ohroženým dětem?
Kruh rodiny o.p.s. se věnuje projektům zaměřeným na náhradní rodiny. Vámi zmíněným ohroženým dětem ze sociálně slabých rodin, lidem nemocným a s handicapem pomáhá  Nadační fond J&T.

Můžete se s návštěvníky webových stránek www.budupomahat.cz podělit o některý ze svých úspěchů, o to, co Vás ve Vaší náročné práci potěšilo, co Vám udělalo radost?
Radost nám dělá hlavně to, že čí dál tím více dětí nemusí vyrůstat v ústavní péči, ale má své pevné místo a jistotu v milující rodině, byť jde v některých případech o rodinu náhradní.

Jakým způsobem je možné podpořit činnost Vaší obecně prospěšné společnosti?
Podpořit přímo kampaň Hledáme rodiče můžete nejsnadněji přes webové stránky http://hledamerodice.cz/chci-podporit.php, projekty zaměřené na pomoc ohroženým dětem pak přímo na stránkách nadačního fondu  http://www.nadacnifondjt.cz/prispevek.html , kde lze snadno zaslat příspěvek nejen převodem z účtu, ale i platební kartou. Potvrzení o daru vám vystavíme automaticky.  

Pěstounská péče je plnohodnotnou náhradou rodičovské lásky dítěti. Rodina je zcela jiné prostředí než dětský domov, jsou situace, které lze zažít pouze v rodině. Více informací o pěstounství, obecně prospěšné společnosti Kruh rodiny i Nadačním fondu J&T můžete najít na webových stránkách http://www.kruh-rodiny.cz/, http://www.nadacnifondjt.cz.
Autorka: Evžena Janovská