PŘÍPRAVA NA PROPUŠTĚNÍ VYŽADUJE SPOLUPRÁCI PRACOVNÍKŮ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY, ODBORNÍKŮ Z NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ A PROBÁTORŮ A ODSOUZENÝCH

  • 17. 12. 2021
PŘÍPRAVA NA PROPUŠTĚNÍ VYŽADUJE SPOLUPRÁCI PRACOVNÍKŮ VĚZEŇSKÉ  SLUŽBY, ODBORNÍKŮ Z NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ  A PROBÁTORŮ A ODSOUZENÝCH

KONFERENCE ODBORNÍKŮ V OBLASTI VĚZEŇSTVÍ CHCE ZLEPŠIT PROCES PŘÍPRAVY NA PROPUŠTĚNÍ LIDÍ VE VÝKONU TRESTU

Praha, 16. prosince: Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) uspořádala online konferenci odborníků na téma „Příprava na propuštění z výkonu trestu“ za účasti Generálního ředitelství Vězeňské služby, odborných zaměstnanců věznic, sociálních kurátorů, probátorů, neziskových organizací, které pomáhají lidem před a po propuštění a také lidí s přímou zkušeností z vězení. Bylo to vůbec poprvé, kdy u jednoho stolu společně diskutovali lidé s takto pestrým profesním a osobním zázemím. Mezi hlavní závěry setkání patří potřeba vytvoření bezpečného prostoru pro poskytování odborných služeb odsouzeným nebo upřesnění procesu a rozsahu předávaných informací od pracovníků věznic odbornému pracovníkovi NNO a naopak či vytvoření katalogu organizací poskytujících služby v oblasti vězeňství a mnoho dalších.

Setkání bylo prvním z řady s cílem zlepšit proces přípravy na propuštění, rozvinout vzájemnou spolupráci jednotlivých subjektů a ve výsledku pomoci lidem s trestní minulostí lépe se zařadit do společnosti. V České republice je v současné chvíli zhruba 19 000 lidí ve vězení. ČR patří ke státům s nejvyšším počtem vězňů v přepočtu na obyvatele, což je způsobeno mimo jiné i vysokou mírou celoživotní recidivy. Ta činí více než 70 %. Právě kontinuální práce s odsouzenými před výstupem z vězení a po propuštění na svobodu může pomoci tento problém řešit. Účelem Asociace je propojování různých aktérů v oblasti vězeňství a trestní justice a přispívání k systémovým změnám v oblasti naplňování trestní spravedlnosti.

„Jsme velmi rádi, že se setkání zúčastnili zástupci Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR a také pestrá směs lidí zapojených v celém procesu přípravy na propuštění, díky čemuž máme šanci zlepšit spolupráci, vyjasnit si vzájemná očekávání a možnosti, jak se na procesu přípravy na propuštění podílet. Velkou radost mám z aktivního zapojení lidí, kteří mají osobní žitou zkušenost z výkonu trestu. Určitě je potřeba, aby podobných mezioborových setkání probíhalo více,“ uvedla Jana Smiggels Kavková, předsedkyně výboru AOOV.

Účastníci na obou stranách procesu přípravy na propuštění se shodli na několika bodech, kterým se budou věnovat prioritně.
1. Chceme vytvořit bezpečný prostor pro poskytování odborných služeb lidem ve výkonu trestu – v tuto chvíli probíhá setkávání klientů a odborných poradců v každé věznici velmi různě. Někde mají dostatek prostoru, soukromí, čas na přípravu, což jsou věci, které jsou klíčové pro efektivní poradenství. V některých věznicích však tyto standardy nejsou, často chybí soukromí nebo schůzky neprobíhají ve vhodném prostoru, což komplikuje odbornou práci a budování důvěry s lidmi ve výkonu trestu. Proto je důležité definovat a sjednotit podmínky poskytování odborných služeb poskytovaných NNO.
2. Vytipování lidí ve výkonu trestu pro spolupráci s NNO a definování způsobu a rozsahu předávaných informací o těchto osobách odbornému pracovníkovi NNO a dalším spolupracujícím subjektům – jak zajistit, aby měli odborní pracovníci všechny potřebné informace a včas, aby mohli efektivně pracovat s osobou ve výkonu trestu? Potřebují vědět, jakými odbornými programy daný člověk již prošel a s jakým výsledkem, jaké další potřeby aktuálně řeší a s kým spolupracuje a další informace podle typu poskytované odborné služby.
3. Katalog organizací s podrobným popisem a rozsahem poskytovaných služeb – právě tyto informace by v ucelené formě pomohly pracovníkům Vězeňské služby s možným tipováním lidí ke spolupráci, zároveň ale i samotným lidem ve výkonu trestu, kteří potřebují pomoc a nevědí, na koho se obrátit.
4. Více informací o životě mimo vězení – lidem ve výkonu trestu často chybí kontakt s realitou venku, mají o životě mimo vězení zkreslené představy. Proto by sami uvítali více besed s lidmi s trestní minulostí, kteří se dokázali úspěšně zařadit zpátky do společnosti, letáky na společných nástěnkách s aktuálními informacemi, které dokážou zasáhnout největší masu lidí ve výkonu trestu a další komunikaci o životě mimo vězení.
5. Měření výsledků společné práce – napříč obory zazněla potřeba sledování osudů lidí s trestní minulostí, jak se jim daří po propuštění z výkonu trestu, jaká je úspěšnost jednotlivých programů, co funguje, co nefunguje. V současné chvíli každá služba sleduje člověka s trestní minulostí jen po určitý úsek, vhodným výzkumem by bylo přínosné zjistit, jak se klientovi daří s určitým časovým odstupem.

„Děkuji za možnost být součástí včerejšího setkání. Před dvěma lety jsem byla čerstvě propuštěná z výkonu trestu a vše viděla černě. Naší společností vládne mnoho předsudků ohledně lidí s trestní minulostí a já bych byla velmi ráda, aby společnost byla shovívavější, aby se vědělo, jak vlastně výkon trestu probíhá, protože to není o tom „sedět v base“. Dnes jsem již jinde. Nemohu ale říct, že by mne výkon trestu napravil. Otevřel mi oči v mnohém, jak jiní lidé žijí a s čím se potýkají. Já nemohu přestat myslet na ženy, které jsem měla možnost poznat, protože právě jejich příběhy pro mne byly jako odstrašující příklad něčeho, co může potkat třeba v budoucnu mé děti. Nemohu přestat myslet na to, jak vděčné byly, když jsem jim četla knihu před spaním, protože něco co nám přijde zcela normální,pro ně bylo vzácné a nepoznané. A to je celé to jádro problému. Dostat se do hloubky každého, kdo o to bude stát a bude chtít pracovat na tom, aby jak se říká žil řádným životem. Toto setkání pro mne mělo přínos v tom, že lidé, kteří pracují v tom velkém sektoru, slyšeli moje zažité zkušenosti a pevně doufám, že se nad nimi alespoň zamyslí,“ uvedla účastnice setkání s osobní zkušeností z výkonu trestu.

Asociace chce podněty z konference nejprve prodiskutovat s vedením Vězeňské služby a zjistit, které z podnětů jsou realizovatelné v nejbližší době. Začátkem příštího roku se uskuteční další setkání, jehož cílem už bude dohodnout konkrétní priority v příštím roce a dohodnout se na postupu jejich realizace.

O AOOV
V českých věznicích si odpykává trest téměř 19 000 lidí. Patříme k zemím s nejvyšším počtem v Evropské Unii. Index uvěznění se nedaří snižovat, i když kriminalita klesá. Více než 70 % propuštěných se do vězení vrací. Jednou z příčin je absence funkčního systému kontinuální práce s odsouzenými před výstupem z vězení a po propuštění. Právě tuto problematiku řeší Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV), která sdružuje organizace, odborníky a propojuje různé aktéry v oblasti vězeňství a trestní justice. Cílem AOOV je společně prosazovat progresivní změny v oblasti integrace trestaných osob do společnosti a spoluvytvářet systém, který zohledňuje zájmy a potřeby trestaných osob, obětí i celé společnosti. Bližší informace o AOOV jsou uveřejněny na stránkách www.aoov.cz.