Podpořte Dům tří přání

  • 04. 03. 2013
Zařízení s nepřetržitým provozem pro děti vyžadující okamžitou pomoc přivítá materiální podporu.

V souvislosti s aktuálními potřebami občanského sdružení Dům tří přání nám dovolte, abychom Vám ho krátce představili.

Dům tří přání je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám v nouzi s cílem umožnit jim bezpečný vývoj v jejich původní rodině. Cílem Domu tří přání je iniciovat a účastnit se na komplexní podpoře dětí v ohrožení.  Pro naplnění tohoto cíle spolupracuje s odborníky státních i nestátních institucí. Poskytované registrované služby jsou krizová pomoc, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Na videoprezentaci se můžete podívat zde: youtu.be/T9uRTL0Sap4
 
Protože Dům tří přání poskytuje ohroženým dětem i pobytové služby, přivítá občanské sdružení v současné době vše, co děti potřebují – oblečení, boty, bačkory, pláštěnky, deštníky, školní potřeby a mnoho dalšího. Rozhodnete-li se činnost sdružení podpořit, kontakty naleznete zde: http://www.dumtriprani.cz/kontakt
 
Zde se můžete podívat na stručný přehled činnosti občanského sdružení (citováno z webu sdružení):
 
Komu pomáháme
·               dětem ohroženým výchovnými problémy a poruchami chování
·               dětem ohroženým sociálními problémy rodiny
·               dětem týraným, zneužívaným, zanedbávaným (syndrom CAN) 
·               dětem ohroženým osobní krizí nebo vztahovou krizí v rodině
·               dětem hospitalizovaných rodičů
·               dětem rodičů ve výkonu trestu odnětí svobody
·               dětem ohroženým psychiatrickým onemocněním v rodině
·               dětem ohroženým závislostí rodiče na návykových látkách
 

Principy naší práce

pracujeme podle schváleného etického kodexu ( zveřejněný v dokumentech ke stažení)
 
·               důraz na oprávněné zájmy, potřeby a práva dítěte
·               vnímání rodiny jako celku, práce s rodinným systémem
·               dítě je vždy středem zájmu
·               vedení rodiny k aktivnímu a samostatnému řešení situace
·               důraz na komplexitu pomoci a týmovou práci (interdisciplinární pohled na dítě založený na odbornosti pracovníků v týmech - psychologický, sociální, pedagogický, a mezioborový přístup - úzká spolupráce s OSPOD, se školami, lékaři, psychology a dalšími odborníky)
·               postoj neutrality ke všem zúčastněným stranám
·               komplexnost a návaznost poskytovaných služeb a forem podpory (uvnitř organizace -  ambulantní, terénní a pobytové formy podpory i vně organizace - spolupráce a kompatibilita mezi dalšími odborníky, organizacemi a institucemi napříč rezorty)
  
Ambulantně terénní centrum
·             bezpečné a stabilní výchovné prostředí pro děti vyžadující okamžitou pomoc
·             neutrální prostředí umožňující získání pozitivní korektivní zkušenosti u dítěte i rodičů
Provoz
pondělí - pátek od 9 -17 hod.
Konzultace s dítětem, s rodinou a konzultace společné
·               Mapování, vyhodnocení a definování zakázky
·               Sestavení individuálního plánu podpory dítěte a rodiny
·               Ambulantní práce s rodinou – pravidelné konzultace
·               Zváni jsou oba rodiče a děti, rodiče samostatně, děti samostatně, případně další rodinní příslušníci
·               Náplní setkání je podpora rodiny k dosažení cílů daných individuálním plánem
·               Zajištění podpůrné sítě prostřednictvím spolupráce s odborníky, organizacemi a institucemi (škola, lékař, psycholog, OSPOD, NZDM aj.)
Terénní práce s dítětem a rodinou (v případě potřeby)
·               Práce s dítětem a rodinou v přirozeném prostředí
·               Intervence v terénu
Návaznost na pobytové služby
·               V případě potřeby příprava dítěte a rodiny na pobytovou formu podpory
·               Práce s dítětem a rodinou po ukončení pobytu
 

Dům Přemysla Pittra pro děti

·             bezpečné a stabilní výchovné prostředí  pro děti vyžadující okamžitou pomoc
·             neutrální prostředí umožňující získání pozitivní korektivní zkušenosti u dítěte i rodičů
Pobytová část
·               celoroční provoz, 24 hodin denně, pobyt od 1 dne do 3 měsíců
·               8 lůžek pro dlouhodobější pobyt
·               2 lůžka krizová na 24 hodin
Ambulantní část
·               pondělí - pátek od 9 -17 hod.
Práce s dítětem v pobytové části
·               Výchovně-pedagogická podpora a péče zabezpečená vychovateli
·               Podpora při plnění povinné školní docházky, doučování atd.
·               Korektivní zkušenost dítěte při pobytu (dynamika skupiny, přístup dospělých, zážitek úspěchu a vlastního rozvoje atd.)
Konzultace s dítětem, s rodinou a konzultace společné
·               Definování zakázky pro pobyt dítěte v DPPD
·               Sestavení individuálního plánu podpory dítěte a rodiny
·               Sestavení protikrizového plánu
·               Sestavení smlouvy o spolužití
·               Zajištění podpůrné sítě prostřednictvím spolupráce s odborníky, organizacemi     a institucemi (škola, lékař, psycholog, OSPOD, NZDM aj.)
·               Příprava na propustky na víkend, vyhodnocování jejich průběhu
·               Plánované a připravované vycházky dítěte, naplnění volného času dítěte atd.
Terénní práce s dítětem a rodinou (v případě potřeby)
·               Práce s dítětem a rodinou v přirozeném prostředí        
·               Doprovody dítěte do školy, k lékaři, na volnočasové aktivity apod.
Návaznost na ambulantní a terénní služby
·               Průběžné předání dítěte a rodiny zpět do péče Ambulantně terénního centra s cílem zachování pozitivních změn v rodinném systému a  dalšího rozvoje získaných dovednosti u dětí i rodičů