Organizace proFem úspěšně realizuje projekt, jež reaguje na genderově podmíněné násilí

  • 02. 12. 2015
Organizace proFem úspěšně realizuje projekt, jež reaguje na genderově podmíněné násilí
Nezisková organizace proFem již více než rok úspěšně realizuje projekt Pomoc a podpora obětí genderově podmíněného násilí, jehož hlavním cílem je bezplatná a komplexní pomoc obětem sexuálního a domácího násilí v jejich tíživé situaci.

 

Tisková zpráva

Organizace proFem úspěšně realizuje projekt, jež reaguje na genderově podmíněné násilí

 

Praha, 1. 12. 2015

 

Nezisková organizace proFem již více než rok úspěšně realizuje projekt Pomoc a podpora obětí genderově podmíněného násilí, jehož hlavním cílem je bezplatná a komplexní pomoc obětem sexuálního a domácího násilí v jejich tíživé situaci.

„V České republice je velký nedostatek služeb pro oběti domácího a sexuálního násilí. Chybí specializovaná centra, která by poskytovala bezplatnou komplexní psychologickou a právní pomoc obětem. Např. v Praze a Středočeském kraji, kde realizujeme projekt Pomoc a podpora obětí genderově podmíněného násilí, dosud nepůsobila organizace specializovaná na pomoc obětem sexuálního násilí, přitom právě tato skupina obětí potřebuje velmi specifický přístup.“, říká ředitelka proFem Jitka Poláková.

V rámci uvedeného projektu provozuje organizace proFem v Praze již od října 2014 Poradenské centrum pro oběti sexuálního násilí a jejich blízké, a to na adrese Plzeňská 66, Praha 5. Centrum má tři pobočky v Příbrami, v Berouně a v Benešově. Centrum zdarma nabízí svým klientům/-kám především psychologickou pomoc, právní pomoc a sociálně-právní poradenství. Do centra je možné se objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 22 22 77 nebo e-mailem: poradna@profem.cz.

Díky aktivitě proFem na poli mezioborové spolupráce odborníků pracujících s oběťmi sexuálního a domácího násilí došlo k navázání těsné spolupráce mezi proFem a Policií ČR pro Středočeský kraj. Policie informuje oběti sexuálního násilí a jejich blízké o možnosti bezplatné pomoci v Poradenském centru pro oběti sexuálního násilí. „Včasně předaná informace o službách nabízených poradenským centrem umožňuje rychlé poskytnutí komplexní péče oběti. Podpora oběti v oblasti psychické anebo i právní má pozitivní vliv nejen na oběť samotnou, ale i na efektivitu jejího postupu v rámci trestního řízení.“, říká projektová manažerka proFem Denisa Niederlová.

ProFem se v uvedené oblasti angažuje i v rámci poradních orgánů vlády ČR. Ředitelka organizace Jitka Poláková je aktivní členkou Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách, který funguje při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Na půdě výboru iniciovala vznik Pracovní skupiny pro sexuální násilí, jejímž zástupcům se podařilo navázat hlubší spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví.

V rámci projektu rozvíjí proFem též informační kampaň, v níž vysvětluje laické veřejnosti problematiku sexuálního i domácího násilí. „Zejména v oblasti sexuálního násilí panuje mezi lidmi spousta mylných představ. Rozšířenou je např. představa, že normální a slušný člověk se nemůže stát obětí znásilnění. Tento mýtus odrazuje mnoho obětí od hlášení znásilnění policii, neboť se obávají, že vyšetřování může mít negativní dopady na jejich pověst. Obětí znásilnění se může stát kdokoliv, nelze mu předejít správným chováním či oblékáním.“, říká vedoucí sociálních služeb proFem Naďa Gubová.

Nejen za účelem upozornění na uvedené mýty zřídila organizace proFem webové stránky specializované na problematiku sexuálního násilí www.znasilneni-pomoc.cz. Na uvedených stránkách jsou inzerovány poradenské služby proFem a dále jsou zveřejněna doporučení obětem, jak v případě znásilnění postupovat. Nechybí ani základní informace z trestněprávní oblasti, definice jednotlivých sexuálně motivovaných trestných činů. Zmiňované informace jsou též obsahem propagačního videospotu k tematice sexuálního násilí, který vznikl v rámci projektu a je dostupný na webových stránkách proFem, odkaz zde: http://www.profem.cz/clanek.aspx?a=326

V rámci osvěty dané problematiky spolupracuje proFem s dalšími organizacemi. ProFem se připojil i ke kampani STOP násilí na ženách, kterou vede Amnesty International ČR společně s Českou ženskou lobby s cílem, aby Česká republika podepsala a ratifikovala „Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí“, tzv. Istanbulskou úmluvu. V rámci kampaně pak organizace proFem inzerovala poradenské služby obětem sexuálního násilí na mnoha letních hudebních festivalech po celé republice, na kterých probíhala i kampaň STOP násilí na ženách.

„Jsme rádi, že máme prostřednictvím projektu možnost podporovat zviditelnění a řešení problematiky sexuálního násilí. I přesto, že žijeme již více než 25 let v zemi, která se jednoznačně hlásí k dodržování lidských práv, je tato problematika stále ještě bagatelizována a přehlížena. Věříme, že aktivitami projektu přispějeme k tomu, že se sexuální násilí na ženách dostane do zorného úhlu pohledu veřejných institucí i specialistů, kteří se s oběťmi tohoto typu násilí při své práci setkávají, avšak ne vždy jsou připraveni na tyto osoby adekvátním způsobem reagovat.“, říká Denisa Niederlová. „Ostatně i průzkum Amnesty International ČR v otázce vnímání sexuálního násilí veřejností jasně ukazuje, že všeobecné vnímání této problematiky je zkreslené.“, dodává ještě Niederlová.

Za proFem, o.p.s.:

Jitka Poláková

ředitelka proFem, o.p.s.

tel: 77 44 33 005

e-mail: jitka.polakova@profem.cz

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt Pomoc a podpora obětí genderově podmíněného násilí je podpořen z Fondu nestátních neziskových organizací, který je financován z EHP fondů 2009-2014. Cílem projektu je, aby se obětem sexuálního a domácího násilí dostalo rychlé, bezplatné a komplexní pomoci v jejich tíživé situaci, a snaha podpořit je v návratu do běžného života bez násilí.

Kromě pomoci obětem domácího a sexuálního násilí proFem dále působí v oblasti prohlubování povědomí odborné i laické veřejnosti o specifikách této formy trestné činnosti, což má význam především z hlediska prevence. V souvislosti s konkrétně získanými zkušenostmi v této oblasti pak proFem postupně upozorňuje na nedostatečnou legislativu a iniciuje její změny.