Občané se sluchovým či zrakovým postižením při katastrofách – mezinárodní konference v Praze

  • 01. 11. 2013
Občané se sluchovým či zrakovým  postižením při katastrofách – mezinárodní  konference v Praze
Ve dnech 30.–31. 10. 2013 proběhla na Ministerstvu vnitra mezinárodní konference k problematice potřeb lidí se sluchovým či zrakovým postižením v situacích katastrof.

Při mimořádných událostech dochází k narušení běžného fungování, dopravních tras, jsou přijímána specifická opatření, která mají dopad na každého – včetně lidí s disabilitou. Tito lidé mají reakce na traumatizující události stejné jako všichni ostatní, ale někteří z nich jsou v nevýhodě vzhledem k informačním, orientačním a komunikačním omezením. Výzvou pro krizové řízení je modifikovat své postupy s ohledem na lidi se speciálními potřebami. Týká se to systémů varování, evakuace, nouzového ukrytí, ale i psychosociální pomoci těmto lidem, či terapie následků zažitého traumatu. V této oblasti je mnohé co zlepšovat – a to nejen v České republice, ale ve všech evropských zemích i v zámoří.

 

Ve dnech 30.–31. 10. 2013 proběhla na Ministerstvu vnitra mezinárodní konference k problematice potřeb lidí se sluchovým či zrakovým postižením v situacích katastrof. Nad akcí převzal záštitu ministr vnitra, ministerstvo rovněž zajistilo prostory pro konferenci a ubytování hostů. Na organizaci akce se podíleli pracovníci odboru bezpečnostní politiky MV a filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

 

Jednalo se o součást dvouletého projektu EUNAD, na kterém spolupracují experti z evropských zemí a Izraele. Cílem projektu je zlepšit postupy a komunikaci zasahujících policistů, hasičů, zdravotníků a psychosociálních pracovníků při práci s lidmi s postižením zraku či sluchu v nouzových situacích a při katastrofách.

 

Konference se účastní okolo 54 expertů v oblasti psychosociální pomoci a krizového řízení a odborníci organizací lidí se zrakovým či sluchovým postižením. Byli využiti tlumočníci českého, dánského, německého a mezinárodního znakového jazyka. Akci zahájil Štěpán Vymětal z psychologického pracoviště odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, úvodní řeč pronesl ředitel tohoto odboru Martin Linhart. Mezi přednášejícími byli např. prezident České unie nevidomých Rudolf Volejník, zástupce Dánské asociace neslyšících Lars Knudsen, expertka na krizové plánování z britského ministerstva zdravotnictví Gillian Dacey, profesorka Tracey O´Sullivan z Univerzity v kanadské Ottavě, ředitelka Izraelské trauma koalice Talia Levanon, Heidi Siller z Univerzity v Insbruku, Ruth Warger z Rakouského Červeného kříže či hlavní psycholožka HZS ČR Zuzana Vrbová. Zastoupeny byly také další relevantní organizace z Evropy a USA.

 

Jednalo se o mezioborovou pracovní konferenci, kdy součástí bylo 6 kulatých stolů, kde se řešily otázky krizové připravenosti, specifik krizové komunikace, přípravy a výcviku i technická opatření ohledně varování, evakuace a informování v kontextu katastrof a lidí s postižením zraku či sluchu. Výsledky konference budou využity v přípravě speciálního výcviku pro zasahující složky, psychology a psychosociální pracovníky a konkrétních vodítek pro práci v terénu.

 

Lze shrnout, že konference kombinovala akademickou sféru, státní sféru, zasahující složky IZS, organizace lidí se sluchovým či zrakovým postižením, pracovníky krizového řízení a připravenosti, psychosociální pracovníky a psychology se zaměřením do oblasti následků katastrof. Byly definovány konkrétní oblasti, které vyžadují zlepšení. Akce byla účastníky velmi pozitivně hodnocena – jako užitečná, praktická, zdůrazňující odolnost a zvládání lidí s disabilitou a zahrnující účastníky se zrakovým či sluchovým postižením. Výsledky konference a všechny prezentace budou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR a projektu EUNAD.

 

Klíčovou otázkou v této oblasti je krizová komunikace, její strategie a dovednosti zasahujících, respekt k normálním individuálním potřebám lidí s disabilitou při katastrofách, technická opatření při varování, evakuaci a úpravě okolního prostředí vůbec.

 

Partnerem projektu EUNAD za ČR je Karlova univerzita, jeho podporovatelem je Ministerstvo vnitra, které bylo hostitelem této konference.Projekt je podporován Evropskou komisí.


PhDr. Štěpán Vymětal, PhD.

psychologické pracoviště OBP MV