Nová expertní skupina pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání diskutovala otázky zápisové turistiky a nezákonných podmínek pro přijetí do základní školy

  • 30. 03. 2023
Nová expertní skupina pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání diskutovala otázky zápisové turistiky a nezákonných podmínek pro přijetí do základní školy

Praha, 30. března 2023 - Spolu, z. s. organizace, která se zabývá začleňováním dětí s potřebou vzdělávací podpory do škol, vytvořila expertní skupinu, jejímž cílem je odborná diskuze nad podmínkami a překážkami přijímání znevýhodněných dětí ke vzdělávání. Záměrem neziskové organizace Spolu, z. s. je zjednodušení a zpřehlednění řízení o přijetí dětí k základnímu vzdělávání, a to jak do školy spádové, tak školy nespádové.
 

„Podle nedávno vydané analýzy PAQ Research se třetina dětí, které mají před nástupem do školy přiznaná podpůrná opatření, setkává při zápisech s neoprávněnými požadavky školy ohledně přijetí. S neoprávněnými podmínkami přijetí se ale setkávají i ostatní děti. Typicky jde například o testování míry jejich školní zralosti nebo studijních předpokladů,” popisuje Veronika Doležilová, právnička Spolu, z. s. V případě spádových škol přitom pro přijetí platí pouze dvě zákonem dané podmínky: dosažení věku šesti let a trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodě školy. „Nespádové školy si mohou stanovit i další podmínky, ty ale rozhodně nesmí být hodnotící či diskriminační. Přijetí tak nesmí podmíněno např. neexistencí speciálně vzdělávacích potřeb nebo výsledky Doporučení PPP či SPC,” vysvětluje Doležilová.

Členy expertní skupiny jsou zástupci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva spravedlnosti, České školní inspekce, Kanceláře veřejného ochránce práv či zmocněnkyně vlády pro lidská práva a také zástupci odborné veřejnosti z řad neziskových organizací jako např. Society for All (dříve ČOSIV), Integrační centrum Sasov nebo Meta o. p. s. „Díky pestrému složení členů, máme šanci diskutovat o důležitých tématech na opravdu odborné úrovni. Usilujeme především o rovný přístup ke vzdělání bez zažitých omezování tak, aby každé dítě mělo šanci dosáhnout na svou pomyslnou horní mez. A k tomu má pomoci i tato expertní skupina,“ dodává Doležilová.

„Co si slibuji od práce této skupiny je to, že si ujasníme legislativní stav a případně navrhneme nějaké kroky, které by mohly změnit legislativu,“ říká Michal Černý, ředitel odboru předškolního, základního a speciálního vzdělávání na MŠMT. Nicméně se domnívám, že největší problém v ČR není nastavení legislativy, ale to jak se legislativa aplikuje v praxi. Rád bych, abychom v této pracovní skupině společně pojmenovali směr, kterým by se aplikace v praxi měla ubírat a jak ty problémy skutečně vyřešit nejen ve vyhlášce či zákoně,“ dodává Černý.

Na čem bude skupina pracovat především?

· na významu kritéria trvalého pobytu včetně zneužívání práva volby místa trvalého pobytu a možnostem obrany před zneužitím práva,

· na právní úpravě rozdílu v rozhodování ředitele školy se spádovým obvodem při přijímání dětí ze spádového obvodu a mimo něj a rozhodování ředitele školy bez spádového obvodu,

· na právní úpravě stanovení podmínek pro přijetí dítěte ve školském zákoně oproti stanovení pravomoci ředitele školy určit podmínky ve vyhlášce o základním vzdělávání

Následně se skupina bude věnovat přípravě metodiky sledování míry a způsobů začleňování dětí se SVP ve vzdělávání, včetně nastavení příslušných kontrolních mechanismů a případné potřebě změny právních předpisů.