Knižní novinky

  • 27. 11. 2023
Knižní novinky

Novinky z nakladatelství Portál

Franz, Marie-Louise von
Analytická psychologie v pohádkách
499 Kč, 368 str., brož.
PROHLÉDNOUT UKÁZKY
Pohádky zobrazují univerzální funkce psýché, ale přitom neobsahují žádný individuální materiál. Primitivní pohádky – na rozdíl od pohádek moderních – obsahují zkušenosti našich předků, které získali při setkání s archetypickým světem. Proto jsou často hrůzyplné a vystupují v nich různé nadpřirozené bytosti. Zároveň ale odrážejí živou psychologickou zkušenost – v osudech pohádkových hrdinů je člověk po staletí v symbolické podobě konfrontován s obtížemi, kterým je v životě vystaven.
Předkládaný svazek obsahuje dvě autorčiny klasické práce. V díle Psychologický výklad pohádek jsou na řadě pohádkových příběhů názorně vysvětleny jednotlivé pojmy psychologie C. G. Junga, jež jsou pro pochopení pohádek důležité. Práce Animus a anima v pohádkách se specificky zaměřuje na archetypy, které charakterizují lidskou zkušenost s opačným pohlavím. Těžiště knihy je ve výkladu klasických grimmovských pohádek. K nim Marie-Louise von Franz přistupuje osobitým způsobem, v němž se projevuje nadhled a smysl pro humor.
Marie-Louise von Franz (1915–1998) studovala klasickou filologii a již jako mladá se zabývala výkladem pohádek. Zároveň se v osmnácti letech seznámila s C. G. Jungem a začala navštěvovat jeho přednášky. Později k Jungovi nastoupila do výcviku v analytické psychologii. Se slavným psychologem spolupracovala až do jeho smrti v roce 1961. Pomáhala mu především s překlady řeckých a latinských alchymických spisů a fungovala jako Jungův prvořadý partner při jejich výzkumu. Byla proslulá svými interpretačními dovednostmi, jež využívala nejen u pohádek a starých textů, ale i u snů svých pacientů. V češtině vyšly také její knihy Sen a smrt, Věštění a synchronicita, Mýtus a psychologie. Podílela se i na dalších významných dílech analytické psychologie, jako např. Člověk a jeho symboly.

Horney, Karen
Sebeanalýza
449 Kč, 296 str., brož.
PROHLÉDNOUT UKÁZKY
Psychoanalýza se nemusí nutně odehrávat jen na psychoanalytickém sezení s psychoanalytikem. O tom je přesvědčená autorka, když nastiňuje možnosti využití psychoanalýzy k samostatné práci na sobě, ať už mezi sezeními, či v době přerušení terapie například z důvodu nemoci nebo dovolené, ale i v rámci seberozvoje. Rozebírá hnací síly neurotických potíží, různá stadia psychoanalytického porozumění, pacientův a analytikův podíl v procesu psychoanalýzy, příležitostnou a systematickou sebeanalýzu i realistická očekávání, která může člověk mít, a možné překážky, pokud sebeanalýzu podstoupí.
Velmi čtivě a s vědomím, že kniha je určena nejen odborníkům, ale i pacientům v psychoanalýze či laikům se zájmem o sebepoznání, představuje základní body svého přístupu k analýze a vede čtenáře k praktickému využití psychoanalytických technik k sebepoznání, překonání potíží a osobnímu rozvoji.
Karen Horney (1885–1952) byla významná americká psycholožka a psychiatrička německého původu, spolu s Erichem Frommem a Harrym S. Sullivanem jedna z čelních představitelek neoanalýzy vzdalující se biologickému determinismu klasické psychoanalýzy a kladoucí důraz na širší sociální vlivy a vnitřní potenciál jedince.

Frankl, Viktor E.
Vůle ke smyslu
Vybrané přednášky o logoterapii
Překlad Jochmann, Vladimír
449 Kč, 312 str., brož.
PROHLÉDNOUT UKÁZKY
Vůle ke smyslu představuje autorský výbor z Franklových přednášek, které měl mezi lety 1946 a 1980. Jejich základní téma je následující: Člověk je tvor hledající smysl (logos) a poskytnout člověku pomoc v jeho hledání je jedním z úkolů psychoterapie – a to především Franklem koncipované logoterapie. Výbor doplňuje příspěvek Franklovy žačky Elisabeth S. Lukasové o validizaci účinků logoterapie a Logo-test k měření životní smysluplnosti a jejího opaku – existenciální frustrace. Jedná se o jednu z nejznámějších Fraklových knih, která byla v tomto vydání obohacena o stať „Alpinismus a patologie ducha doby“.
Viktor E. Frankl (1905–1997) byl profesorem neurologie a psychiatrie na Vídeňské univerzitě a profesorem logoterapie na United States International University v Kalifornii a dalších amerických univerzitách. Je tvůrcem tzv. logoterapie a existenciální analýzy jakožto „třetího vídeňského směru psychoterapie“, který se zaměřuje na hledání smyslu v lidském životě. Ve svých knihách Frankl mj. využil své zkušenosti vězně nacistických koncentračních táborů.

Fischer, Janina
Překonávání traumatu
Pracovní sešit pro terapeuty i klienty
Překlad Bartošková, Linda
319 Kč, 152 str., brož.
PROHLÉDNOUT UKÁZKY
Traumatické zážitky zanechávají následky, které mnohdy přetrvávají až desítky let. Řadu let se soudilo, že s traumatem nejlépe pomáhá, pokud o něm člověk opakovaně mluví a hledá, co by mohlo jeho následky uzdravit.
Lidé, kteří zažili trauma, popisují něco jiného. Neustálé opakování příběhu v nich často znovu vyvolává traumatické zážitky a místo aby jim pomohlo s jejich překonáváním, zaplavuje je. Autorka na základě svých terapeutických zkušeností soudí, že mnohem více pomáhá, pokud lidé přijmou trauma jako normální reakci na nenormální situaci. Je třeba, aby pracovali se symptomy, které ovlivňují jejich život, a přestali jen přežívat ve stínu traumatu.
Janina Fisher Ph.D. působí na lékařské fakultě Harvardovy university. Je světově uznávanou expertkou na práci s traumatem.


Osgood, Tony
Podpora pozitivního chování
u osob s PAS a intelektovým postižením
Překlad Mertinová, Petra
399 Kč, 248 str., brož.
PROHLÉDNOUT UKÁZKY
Kniha Tonyho Osgooda, britského odborníka na problematiku podpory lidí s intelektovým postižením a chováním náročným na péči, je založena na přístupu podpory pozitivního chování (Positive Behaviour Support, angl. zkratka PBS). Podpora pozitivního chování je komplexní soubor strategií zaměřený na člověka a jeho důstojnost, zdůrazňuje také nutnost zachovat jeho individualitu. Usiluje o zlepšování kvality života a předchází krizovým situacím, a snižuje tak výskyt náročného chování u dětí a dospělých s hlubším intelektovým nebo vývojovým postižením, včetně autismu.
Náročné chování je určitou formou komunikace, která nemůže probíhat standardním způsobem. Osgood nabízí řadu strategií a praktických návodů, jak porozumět projevům a příčinám tohoto chování a jak umožnit lidem s intelektovým postižením či autismem žít důstojný a naplněný život.
Předkládá čtenáři možnosti a postupy pro různé situace, ať už ve škole, v prostředí sociálních služeb, či v rodině. Každá kapitola obsahuje shrnutí v podobě hlavních myšlenek nebo otázky k diskuzi. Hlavním cílem této knihy je zlepšit kvalitu života všech zúčastněných, jak osob, které podporu potřebují, tak těch, kteří jim ji poskytují: pečovatelů i rodičů.
Tony Osgood je významný britský expert v oblasti péče o lidi s intelektovým postižením a autismem. Tomuto tématu se věnuje více než třicet let jak prakticky, tak také teoreticky. Do roku 2019 pracoval jako pedagog v oboru intelektové a vývojové postižení v Tizard Centre na univerzitě v Kentu. Napsal řadu článků, vyučoval po celé Velké Británii, přednášel na konferencích i na mezinárodní úrovni. Nyní působí jako nezávislý odborný konzultant se zaměřením na zvládání náročného chování pomocí podpory pozitivního chování a věnuje se psaní.