Knihy, které mají duši

  • 03. 06. 2024
Knihy, které mají duši

Přicházíme s nabídkou knih z nakladatelství Portál.

Watzlawick, Paul; Beavin Bavelas, Janet; Jackson, Don D.
Pragmatika lidské komunikace
Interakční vzorce, patologie a paradoxy
Překlad Vybíral, Zbyněk; Janečková, Barbora
489 Kč, 304 str., brož.
PROHLÉDNOUT UKÁZKY
Slavnou monografií o lidské komunikaci z roku 1967 se etablovala skupina psychologů a psychiatrů kolem Mental Research Institute v americkém Palo Altu. Knihu lze považovat za základní přehled tzv. komunikační psychoterapie. A tak se již dnes klasickou stala teze „nemůžeme nekomunikovat“ či předpoklad, že klient nemůže být léčen izolovaně, nýbrž jako součást systému, především rodiny. Autoři popisují, jak k patologii přispívají různé komunikační hry a paradoxy, operují s pojmy typu „dvojná vazba“, „digitální a analogová komunikace“, „metajazyk“. Role jazyka ve vztazích je demonstrována na rozboru divadelní hry Kdo se bojí Virginie Woolfové od Edwarda Albeeho. Nechybí propojení komunikační teorie s existenciální filozofií ani její aplikace v psychoterapeutické praxi.
Paul Watzlawick (1921–2007) byl jedním z nejvýznamnějších představitelů terapeutické školy v kalifornském Palo Altu, která zkoumala vliv komunikace na patologii i psychoterapii. V češtině vyšly také další jeho knihy jako Úvod do neštěstí či Všechno dobré je k něčemu zlé.
Janet Beavin Bavelas (1940–2022) působila jako profesorka psychologie na Univerzitě ve Victorii.
Don D. Jackson (1920–1968) byl psychiatrem a zakladatelem a ředitelem paloaltoského institutu a profesorem na Stanfordově univerzitě.

Silverman, Yehudit
Vnitřní příběhy
Práce s mýty a pohádkami v terapii
Překlad Němečková, Lenka
399 Kč, 280 str., brož.
PROHLÉDNOUT UKÁZKY
Někde v hloubce každého příběhu se nachází poklad, který čeká, až ho objevíme.
Arteterapeutický přístup, který autorka představuje, pracuje s mýty a pohádkami, které slouží k odhalení výzev, jimž čelíme. Klienti začínají tím, že si vyberou postavu z mýtu či pohádky, která je přitahuje, aniž by věděli, proč. Pak spolu s postavou, kterou si vybrali, vyrážejí na tvůrčí cestu, aby na ní objevili své skryté a nevědomé stránky.
Představovaný přístup je komplexní. Autorka v úvodní části vysvětluje jeho zakotvení v teorii a následně nabízí postupy, jež krok za krokem popisuje. Zprostředkovává prožitky a reflexe svých klientů, kteří se na tuto cestu vydali. Součástí terapeutické práce je tvorba masky. Každý máme svou masku, za kterou se skrýváme. Nebo maska znázorňuje to, čím bychom chtěli být?
Yehudit Silverman M.A. R-DMT, RDT, je arteterapeutka a bývalá vedoucí oddělení tvůrčí terapie na Concordia University, Montreal. Metodu, kterou v knize představuje, sama vyvinula a přes 20 let s ní seznamuje své studenty.

Hadačová, Martina
Aktivity pro děti s těžkým kombinovaným postižením
249 Kč, 128 str., brož.
PROHLÉDNOUT UKÁZKY
Kniha nabízí spektrum činností zaměřujících se především na rozvoj smyslového vnímání. Obsahuje 6 tematických bloků se zaměřením na roční období a obecná témata sebeobsluhy a hygieny. V knize jsou jednotlivé aktivity jednoduše popsány, jsou opatřeny seznamem vhodných pomůcek a snaží se vycházet z běžných postupů a materiálů. Veškeré aktivity jsou obohaceny o texty doprovodných básniček nebo písniček, které do činností vnesou rytmus a tematické umocnění. Neklade si za cíl seznámit čtenáře s terapeutickými postupy, ale naopak s jednoduchými a v praxi velmi snadno proveditelnými aktivitami, kterými mohou pečující osoby dětem doma, ve škole i v pobytovém zařízení doplnit vzdělávací, terapeutický a léčebný program. Je určen pedagogickým i osobním asistentům, speciálním pedagogům, pracovníkům v sociálních službách a rodičům, kteří pečují o děti s těžkým (často kombinovaným) postižením. Tedy těm, kteří s dítětem v praktickém životě tráví drtivou část dne.
Martina Hadačová je dlouholetá speciální pedagožka, která se stará o děti s těžkým kombinovaným postižením. Je součástí týmu Mateřské, Základní a Praktické školy v Trhových Svinech. Své dlouholeté zkušenosti s touto opomíjenou, ale velmi potřebnou částí pedagogiky se rozhodla vtělit do praktické příručky pro všechny, kteří chtějí takovým dětem pomáhat.