Ke Světovému dni zraku vyšel průzkum s překvapivými výsledky o rané péči a zraku

  • 10. 10. 2017
Ke Světovému dni zraku vyšel průzkum s překvapivými výsledky o rané péči a zraku
Výzkumná agentura Ipsos realizovala průzkum pro neziskovou organizaci EDA. Z výzkumu vyplynulo, že povědomí o rané péči u populace České republiky aktuálně dosahuje 28 %, což je dosud nejvyšší zaznamenaný výsledek pro ranou péči.

Tisková zpráva

Praha, 10. října 2017 – Ke Světovému dni zraku vyšel průzkum s překvapivými výsledky o rané péči a zraku


Výzkumná agentura Ipsos realizovala průzkum pro neziskovou organizaci EDA. Z výzkumu vyplynulo, že povědomí o rané péči u populace České republiky aktuálně dosahuje 28 %, což je dosud nejvyšší zaznamenaný výsledek pro ranou péči.


Z aktuálního výzkumu o rané péči vyplynulo, že skoro polovina populace si myslí, že zrak lze zlepšit i jinak než pomocí operace (například tréninkem). Zároveň se 55 % lidí domnívá, že je možné provést vyšetření zraku již u miminka. (Ženy a vzdělanější lidé si častěji myslí, že u miminka zrak vyšetřit jde.) Na otázky odpovídalo celkem 1 004 respondentů ve věku 18 - 65 let pomocí online dotazníkového šetření v květnu tohoto roku.

Tazatelé se také ptali lidí na to, zda ví, na koho se obrátit v případě postižení zraku u dětí. Pouze 10 % lidí odpovědělo, že ano. Tito dotazování pak nejvíce uváděli charitativní organizace nebo konkrétní osoby, které se ranou péčí zabývají. Dalším zjištěním bylo, že v případě těžkých životních situací mají lidé tendenci obracet se pro pomoc především na svou rodinu. Kdyby se jim však narodilo postižené dítě, vyhledali by pomoc specializovaného lékaře.

Nezisková organizace EDA poskytuje službu rané péče více než 27 let a pomáhá rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením (www.eda.cz). Meziročně došlo k nárůstu počtu terénních konzultací z 1099 na 1169. V rámci služby rané péče instruktorky zrakové stimulace provádějí posouzení zrakových funkcí dítěte a navrhují zrakovou stimulaci. Poradkyně rané péče pak pomáhají při terénních konzultacích v rodinách rozvíjet zrakové a další dovednosti dětí pomocí hry.

Nejen našim klientům, ale dalším dětem slouží aplikace EDA PLAY pro tablety. Tyto aplikace pomáhají trénovat zrak a jemnou motoriku a jsou vytvořeny na míru dětem s různými zrakovými vadami. Byly vyvinuty pod vedením odborníků na stimulaci zraku a rozvoj dovedností. Aplikace si stáhlo již několik tisíc lidí jak z České republiky, tak ze zahraničí, všechny 4 aplikace mají anglickou jazykovou mutaci. Aplikace jsou oblíbené u dětí i pedagogů a mají pozitivní recenze z řad odborníků,” uvádí Markéta Skalická, garantka aplikace EDA PLAY.

Po získání ocenění Neziskovka roku v roce 2015 pokračuje EDA v poskytování rané péče v rodinách dětí s postižením zraku; zvyšuje se také počet klientských rodin, kterých je aktuálně 240. Nově jsme zahájili ranou péči u 76 rodin ve všech krajích naši působnosti. Organizace provozuje od roku 2015 krizovou Linku EDA, na kterou se mohou obrátit všichni pečující o děti s postižením nebo po úraze. Jedná se o telefonickou, chatovou a mailovou krizovou pomoc pro klienty z celé republiky. V minulém roce došlo ke zvýšení zájmu o Linku EDA, proto jsme rozšířili její provozní dobu na všechny pracovní dny. Nárůst hovorů a chatů na krizové Lince EDA je proti minulému roku téměř 100 %.

„Vážíme si výsledku výzkumu o rané péči, jsme rádi, že povědomí o této službě ve společnosti roste. Dlouhodobě narůstá počet klientských rodin, které našich služeb využívají. I přes tento nárůst je třeba stále intenzivněji informovat veřejnost o možnostech péče o děti s postižením zraku. I proto nadále pokračujeme v osvětě, rozšiřujeme povědomí občanů o službě rané péče jak prostřednictvím propagačních materiálů, mediálních kampaní a osvětových akcí, tak i účastí na kongresech a mezinárodních konferencích. Cílem na další období je soustavné zvyšování kvality našich služeb; plánujeme také další inovace našich aplikací a rozšiřování úkolů v těchto hrách,“ dodává ředitelka organizace EDA Petra Mžourková.

Daná úroveň povědomí ve společnosti řadí ranou péči mezi prospěšná témata s rostoucím zájmem veřejnosti, což je v obecnějším měřítku podtrženo celkovým vnímáním důležitosti podpory nemocných dětí v populaci ČR. Podporu nemocných dětí považuje za důležitou 59 % dospělého obyvatelstva. (Ipsos, srpen 2017, výzkum „Češi a charitativní podpora")


O nás:

Nezisková organizace EDA cz, z. ú. je již více než 27 let oporou rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením v raném věku. Poskytuje odbornou službu rané péče, poradenství a psychickou oporu rodinám ve čtyřech krajích České republiky – na území Hlavního města Prahy, Středočeského, Pardubického a části Ústeckého kraje. Služby jsou poskytovány v domácím prostředí, kde se dítě i rodiče cítí nejlépe. Dva roky provozujeme první celorepublikovou krizovou Linku EDA (tel. 800 40 50 60), která je určena všem pečujícím (rodičům, blízkým, odborníkům), kterých se týká téma dětí se závažnou diagnózou, po těžkém úrazu nebo s postižením. Organizace je členem APRP (Asociace pracovníků v rané péči) a AVPO (Asociace veřejně prospěšných společností). EDA je rovněž držitelem značky "SPOLEHLIVÁ veřejně prospěšná organizace".

Organizace EDA získala na půdě Senátu ČR 3. listopadu 2015 ocenění za nejlepší neziskovou organizaci Neziskovka roku 2015. Více podrobností najdete na www.eda.cz.

O rané péči:

Raná péče je terénní sociální služba poskytovaná rodičům s dětmi do 7 let, které mají zdravotní postižení nebo jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba napomáhá při realizaci práva na vzdělání a výchovu dětí se zdravotním postižením, podporuje integraci těchto dětí i jejich rodin do společnosti. Služba umožňuje dítěti zůstat doma v jeho přirozeném prostředí, a představuje tak alternativu ústavní péče.


Informace o Ipsos:

Ipsos poskytuje komplexní služby v oblasti průzkumu trhu a veřejného mínění včetně konzultační činnosti. Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 88 zemích světa. Disponuje moderním technickým zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá také know-how specializovaných divizí Ipsos Loyalty, Ipsos Marketing, Ipsos Connect, Ipsos Public Affairs, Ipsos CEM a Ipsos UU. Je členem organizací ESOMAR, MSPA, SIMAR, řídí se jejich etickými principy a metodickými pravidly.

Více na www.ipsos.cz