Dobrá praxe dobrovolnických programů pro seniory a se seniory

  • 12. 12. 2015
Dobrá praxe dobrovolnických programů pro seniory a se seniory
Mnozí lidé považují seniory především za ty, kteří potřebují naši péči. Málo se mluví o tom, že mezi námi žije mnoho aktivních seniorů, někteří z nich vykonávají dobrovolnickou činnost. Dobrovolnické programy se seniory a pro seniory bylo tématem konference Komunita seniorovi, senior komunitě, která se konala 4. prosince 2015 v prostorách pořadatele této akce, neziskové organizace Život90.

Mnozí lidé považují seniory především za ty, kteří potřebují naši péči. Málo se mluví o tom, že mezi námi žije mnoho aktivních seniorů, někteří z nich vykonávají dobrovolnickou činnost. Dobrovolnické programy se seniory a pro seniory bylo tématem konference Komunita seniorovi, senior komunitě, která se konala 4. prosince 2015 v prostorách pořadatele této akce, neziskové organizace Život90.
Co je dobrovolnictví?
O dobrovolnictví hovoří zákon č. 198/2002 Sb. Tento zákon se vztahuje na všechny účastníky dobrovolnické činnosti. Zákon definuje dobrovolníka jako člověka, který vykonává bez nároku na odměnu dobrovolnickou činnost. Dobrovolníkem může být osoba starší 15 let, pokud dobrovolník vykonává svoji činnost v zahraničí, musí mu být alespoň 18 let. Smlouva mezi neziskovou organizací a dobrovolníkem může být uzavřena písemně i ústně.
Zákon o dobrovolnictví upravuje vztahy mezi dobrovolníky a akreditovanými organizacemi. Dobrovolnická činnost u neakreditovaných organizací se řídí podle občanského zákoníku. Akreditace je doklad o splnění podmínek obsažených v zákonu o dobrovolnické službě. Akreditaci uděluje Ministerstvo vnitra na dobu pěti let, po uplynutí této doby musí organizace opět žádat o akreditaci.
Kde pomáhají dobrovolníci?
Nejedna nezisková organizace si neumí svojí činnost bez dobrovolníků představit. Dobrovolníci jsou cennými pomocníky při různých jednorázových aktivitách, jako jarmarky a další benefiční akce. To není vše. Dobrovolníci jsou nepostradatelnými pomocníky také při dlouhodobých akcích, jako je poskytování základního poradentství, vedení zájmových kroužků aj. Podmínkou spolupráce dobrovolníka s neziskovou organizací je taková náplň práce, která ho baví a která rozvíjí jeho schopnosti.
Vykonává-li dobrovolník činnost u akreditované neziskové organizace min. 20 hodin týdně po dobu alespoň 3 měsíců, stát mu platí zdravotní pojištění a doba dobrovolnické činnosti se dobrovolníkovi započítává jako zaměstnání do počtu odpracovaných let kvůli důchodu.
Dobrovolnictví pro seniory a zdravotně postižené
Dobrovolnictví je známé již od starověku, dochovaly se zmínky o dobrovolnictví ve starověké Izraeli. Proč je v dnešní době dobrovolnictví oblíbené? Odpověď je jednoduchá, dobrovolnická činnost je přínosem pro organizaci i dobrovolníka.
Díky rostoucí oblibě dobrovolnické činnosti mezi lidmi všech věkových kategorií se stal uznávanou profesí koordinátor dobrovolníků. Jeho úkolem je řídit dobrovolníky a zajišťovat veškeré činnosti spojené s jejich činností v souladu s cíli organizace nebo projektu. Na webových stránkách http://www.narodnikvalifikace.cz/ je možné najít seznam autorizovaných osob. Jednou z autorizovaných osob je organizace Hestia, která školí a umožňuje složit zkoušky a vydává osvědčení pro získání profesní kvalifikace koordinátora dobrovolníků. Bližší informace je možné najít na webových stránkách http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-752/hodnotici-standard. Máte-li zájem o zkoušku a další informace, můžete kontaktovat PhDr. Jiřího Tošnera z organizace Hestia na e-mail: jiri.tosner@hest.cz.
Na konferenci hovořil o dobrovolnictví PhDr. Jiří Tošner z organizace Hestia, která se věnuje propagaci, rozvoji a podpoře dobrovolnictví. PhDr. Tošner hovořil také o projektech organizace Hestia. Informace o projektech této organizace je možné najít na webových stránkách www.hest.cz.
Národní kronika – kronika životních příběhů
Mnozí senioři se cítí osamoceni, jejich děti i vnoučata jsou vytíženi, nemají na ně dostatek času, nemají dostatek času na vyslechnutí jejich vzpomínek. Senioři následně získají mylný pocit, že jejich životní příběhy nikoho nezajímají. Opak je však pravdou. Svoje vzpomínky i naskenované fotografie mohou posílat do národní kroniky, která je uchová přítomným i budoucím generacím. Více informací je možné najít na webových stránkách www.sensen.cz/narodni-kronika/uvod/.
Dobrovolnictví se seniory a pro seniory – příklady z praxe
Mezi dobrovolníky můžeme najít lidi různých věkových kategorií, od mladých studentů po aktivní seniory. Jak funguje dobrovolnictví se seniory a pro seniory v praxi, popsali pracovníci některých neziskových organizací, které mají s tímto typem spolupráce bohaté zkušenosti. Jednou z těchto organizací je pořadatel konference Život90. Hlavním cílem této neziskové organizace je umožnit seniorům žít plnohodnotný život doma. Dobrovolníci se uplatní v projektu organizace Život90 nazvaném „Přátelské návštěvy“. Cílovou skupinou projektu jsou osamělí a imobilní klienti organizace Život90. Dobrovolníci tyto lidi navštěvují a tráví s nimi volný čas.
„Projekt funguje od září 2014. Dobrovolníci, kteří jsou zapojeni do tohoto projektu, jsou společníky seniorů. Sestavujeme dvojici senior-dobrovolník tak, aby si co nejlépe rozuměli, tuto dvojici vybíráme podle povahových vlastností, zájmů, vzdělání. Výběr není nijak lehký, při výběru nám pomáhá naše psycholožka. Vybraní dobrovolníci absolvují školení a po něm koordinátorka představí každého dobrovolníka příslušnému seniorovi a stráví s ním první schůzku. Nabízíme dobrovolníkům společná setkávání i společná setkávání všech dvojic, společenské akce, vzdělávání, aktivity na přání,“ sdělila o dobrovolnické činnosti v organizaci Život90 jedna z jejích koordinátorek. Pomoc dobrovolníků jako společníků nemohoucích seniorů oceňuje také Domov sv. Karla Boromejského v Praze 6 – Řepích.
Zkušenosti s dobrovolnickým působením u seniorů má také Domov Sue Ryder. 90 % klientů tohoto Domova se pohybuje pomocí invalidního vozíku a 77 % klientů trpí demencí. Ošetřující personál je velmi vytížený, uvítá proto pomoc dobrovolníků, kteří těmto klientům vyplňují jejich volný čas. Práce s těmito klienty je náročná, proto je i náročný výběr dobrovolníků. Uchazeče o dobrovolnickou činnost spočívající v práci s těmito lidmi čeká motivační pohovor s koordinátorkou dobrovolníků a psychologický screening. Po něm následuje příprava dobrovolníka na jeho činnost.
Jaké vlastnosti by měl mít dobrovolník spolupracující s Domovem Sue Ryder? Především musí být laskavý, trpělivý, srozumitelně mluvit, dobře artikulovat, musí mít schopnost poznat potřeby druhých a dokázat je uspokojovat a také musí mít dostatek času na dlouhodobou spolupráci. Pokud nemá dostatek času, může vypomáhat při různých jednorázových akcích.
Velký zájem je o spolupráci s organizací Cesta domů. Cesta domů je nezisková organizace, která pomáhá umírajícím dožít poslední chvíle svého života v kruhu blízkých. Organizace pečuje o klienty 24 hodin denně, pracovní tým tvoří zdravotní sestra, lékař, sociální pracovník, psycholog, kaplan a dobrovolník. Dobrovolník je laik, který vnáší do složitého vztahového i zdravotního prostředí lidské teplo. Když přijde dobrovolník k umírajícímu, nemůže se opřít o svoji odbornost. Díky tomu s ním nemocný hovoří jako se sobě rovným, nikoli jako s autoritou.
Dobrovolník je připraven, že bude bdít u umírajícího a mnohdy i několik hodin nebude dělat vůbec nic a současně bude k dispozici nemocnému. Práce s oxygenerátorem, práce s polohovacím lůžkem, přebalit, podat pití – to jsou příklady služby dobrovolníka nemocnému. Co je na této dobrovolnické náplni přitažlivého? „Začínala jsem jako dobrovolnice, bylo to pro mě dobrodružství“, hovoří o svých začátcích koordinátorka dobrovolníků Juliána Bindásová. A dodává: „Dobrovolnická činnost u organizace Cesta domů je výtečnou školou života. Každý člověk má nějaké to pozlátko, chce se určitým způsobem prezentovat druhým lidem. Avšak v přítomnosti nemoci, bolesti, smutku a smrti padnou veškerá pozlátka a každý, nemocný i jeho blízcí, je takový, jaký skutečně je. V blízkosti smrti si nikdo nemá potřebu na něco hrát, nemá potřebu udělat na někoho dojem.“
Zajímavou zkušenost s dobrovolníky má organizace Maltézská pomoc. Zájem o spolupráci s touto organizací je velký. Důvodem je chybějící senior v rodině mnoha zájemců o dobrovolnickou činnost v této organizaci. Navázání přátelství se seniorem je pro ně velmi obohacující a stejně i pro seniora. Jedná se o mezigenerační, vzájemně se obohacující setkávání.
Dobrovolníci působí také v organizaci Krása pomoci o. p. s., založené Taťánou Kuchařovou. Dobrovolník je společník seniora, podporuje seniora v tom, co má rád, poradí mu nebo ho jen vyslechne. Jaké jsou ohlasy seniorů na dobrovolníky? „Z Janičky jsem nadšená, je spolehlivá, obětavá, umí výborně naslouchat.“ „Terezka mi vnesla do života spoustu radosti a potěšení a za to jsem upřímně ráda.“ A co naopak říkají o své činnosti dobrovolníci? „Paní mě učí vnímat stáří jinak, než jsem to měla doteď. Obdivuji její klid a smíření s tím, jaké věci jsou.“
O důležitosti mezigeneračního dialogu, zájmu firem o dobrovolnickou činnost, jejíž náplní je práce se seniory, hovořily Bc. Martina Flídrová a Miriam Zábrženská z organizace Byznys pro společnost. Firemní dobrovolnictví je jedním z nástrojů mezigenerační spolupráce ve firmách.
I senioři mohou být aktivní
Senioři nejsou pouze lidé s mnohými zdravotními problémy a pohybovými omezeními. Nemálo seniorů žije aktivním životem. 40 % členů Klubu českých turistů je v seniorském věku. Jiní senioři, nečlenové Klubu, aktivní turisté s bohatými zkušenostmi z organizování turistických vycházek, působí jako dobrovolníci – průvodci. Jedna z účastnic pochodu, seniorka, která často chodí s Klubem českých turistů, řekla o pochodech, pořádaných Klubem českých turistů: „Je tisíce důchodců, kteří sedí doma jako buchty a potom jdou s námi a jsou spokojeni.“
Autorka: Evžena Janovská