CO DĚTI ZAŽÍVAJÍCÍ DOMÁCÍ NÁSILÍ OPRAVDU POTŘEBUJÍ?

  • 24. 06. 2016
CO DĚTI ZAŽÍVAJÍCÍ DOMÁCÍ NÁSILÍ OPRAVDU POTŘEBUJÍ?
Děti zažívající domácí násilí by mimo jiné potřebovaly včasnou a dostupnou terapeutickou péči se zapojením celé rodiny. V praxi to znamená vybudovat více terapeutických zařízení typu Centra LOCIKA, které dětem pomáhá zachovat bezpečí, ale i vztahy pokud možno s oběma rodiči.

TISKOVÁ ZPRÁVA
CO DĚTI ZAŽÍVAJÍCÍ DOMÁCÍ NÁSILÍ OPRAVDU POTŘEBUJÍ?
Představení výzkumu „Děti, rodiče a domácí násilí“


Praha 23. 6. 2016 Děti zažívající domácí násilí by mimo jiné potřebovaly včasnou a dostupnou terapeutickou péči se zapojením celé rodiny. V praxi to znamená vybudovat více terapeutických zařízení typu Centra LOCIKA, které dětem pomáhá zachovat bezpečí, ale i vztahy pokud možno s oběma rodiči. To je jeden ze závěrů výzkumu „Děti, rodiče a domácí násilí – výzkum klientely ACORUSu, z.ú.“, který byl představen na dnešní tiskové konferenci v kavárně Ponrepo. Výzkum realizoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. (VÚPSV, v.v.i.). Autorky výzkumu Mgr. Jana Barvíková, Ph.D., a Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D., zmapovaly klientelu pobytových služeb organizace ACORUS, z.ú. a provedly hloubkové rozhovory s osmi respondenty ve věku cca 15-30 let, kteří v dětství domácí násilí zažívali. Součástí výzkumu byly i rozhovory a diskusní skupiny s pracovníky ACORUSu, jakož i rozhovory terapeutů Centra LOCIKA s dětmi, které aktuálně využívají jeho služeb. „Zaznamenané příběhy a zážitky dětí, jejich autentická sdělení i přímá doporučení, co děti v takové situaci od odborníků i svého okolí potřebují, jsou cenným impulsem pro naši další práci“, říká Petra Wünschová, vedoucí Centra LOCIKA. Na otázku, co je během výzkumu nejvíce překvapilo, Jana Barvíková, která rozhovory s mladými lidmi vedla, odpověděla: „Všichni, s nimiž jsem mluvila, nějakým způsobem bojují o to, aby negativní dopady, které na ně jejich rodinná situace měla a má, překonali. Když jsem poslouchala jejich příběhy, za jejich křehkostí a zranitelností jsem viděla jejich ohromnou vnitřní sílu, o které sami většinou ani nevědí. Současně jsem cítila velký obdiv k tomu, co dětská duše vůbec dokáže zvládnout. K tomu Jana Paloncyová dodala: „Je ale nutné zdůraznit, že jsme hovořili pouze s lidmi, kteří se dokázali se zkušeností s domácím násilím vyrovnat do té míry, že byli schopni a ochotni o svém životě a o svých prožitcích mluvit. Ty, co takové štěstí neměli, je velice obtížné pro takový výzkum získat.“
Na základě výpovědí respondentů autorky zformulovaly doporučení pro profesionály, kteří se při své práci setkávají s dětmi ohroženými domácím násilím. Některá z nich mohou být inspirací i pro osoby z blízkého okolí těchto dětí, pro členy jejich širší rodiny, učitele apod.
Výzkum „Děti, rodiče a domácí násilí“ byl zveřejněn u příležitosti výročí ročního fungování Centra LOCIKA - prvního specializovaného centra pro děti zažívající domácí násilí v ČR. „Centrem za dobu našeho fungování prošlo přes 156 dětí a jejich rodičů. Zájem o naše služby je veliký, máme stále naplněnou kapacitu a bohužel musíme některé děti, které naši péči potřebují, odmítat. V současné době je na čekacím listu zájemců 55 dětí. Je to jasná zpráva o tom, jak moc odborné služby pro ohrožené děti v ČR chybí. Tato situace je velmi náročná i pro pracovníky, ale především pro ohrožené děti, které včasnou odbornou pomoc potřebují“, uvádí Petra Wűnschová. Tomuto sdělení odpovídají i statistická data MPSV ČR které každoročně eviduje okolo 2500 dětí ohrožených domácím násilím v ČR.
LOCIKA je přitom jediné specializované centrum v ČR s kapacitou 170 dětí ročně. Řešením této situace by bylo zřízení podobného centra v každém kraji. Výzkum vychází jako publikace a bude dostupný i elektronicky na webových stránkách Centra LOCIKA a webových stránkách VÚPSV, v.v.i. Svým informováním o výzkumu přispějete k DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ mnoha dětí.
Kontakt PR: Magdaléna Černá, magdalenac@centrumlocika.cz, +420 722 906 323

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Dále jsou aktivity projektu podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV ČR v oblasti inovací a z Nadace Terezy Maxové dětem.

Centrum LOCIKA Centrum LOCIKA začalo poskytovat své služby v červnu 2015. Zřizovatelem je organizace ACORUS, z.ú. Jedná se o první takto specializované centrum komplexní odborné péče pro děti zažívající domácí násilí v ČR. Vzniklo na základě dlouholetých zkušeností organizace ACORUS, vysoké poptávky po těchto službách ze strany rodičů i státních orgánů. Pražský magistrát udělil centru pověření k sociálně-právní ochraně dětí. Ročně odborníci centra bezplatně pomohou až 170 dětem a jejich rodinám. Služby centrum poskytuje na adrese Dukelských hrdinů 1, Praha 7.
Bližší informace na www.centrumlocika.cz

ACORUS, z.ú.
Nezisková organizace ACORUS vznikla v roce 1997 a od té doby poskytuje osobám ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc. Ohrožené osoby mohou využít zdarma ambulantní poradnu, kde ACORUS nabízí sociálně-právní a psychologické poradenství, psychoterapii a právní informace obětem trestných činů. ACORUS dále provozuje azylový dům na neveřejné adrese, kam se lze dovolat na nonstop linku 283 892 772. Zde nabízí kromě ubytování i odborné sociálně-právní poradenství, krizovou a návaznou pomoc. Všechny zmiňované služby na sebe navazují a tvoří ucelený systém ochrany a pomoci s cílem navrátit oběti domácího násilí zpět do běžného života bez přítomnosti strachu a dalšího násilí. Mezi další aktivity ACORUSu patří preventivní programy pro školy (besedy na téma domácí násilí se studenty středních škol) a vzdělávací programy pro odbornou veřejnost akreditované u MPSV. ACORUS se také dlouhodobě snaží o medializaci problematiky domácího násilí, mj. pořádáním benefičních akcí (koncerty a pochod "Šlapeme násilí na paty") pro širokou veřejnost.
Bližší informace na www.acorus.cz

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. (VÚPSV, v.v.i.) Hlavní náplní ústavu je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni, formulovaný podle aktuálních potřeb orgánů státní správy, popřípadě neziskových či privátních subjektů. Ústav také organizuje semináře, konference a vydává odborné publikace. Mezi hlavní výzkumné zájmy ústavu patří: rodina; sociální ochrana; trh práce a zaměstnanost; sociální dialog a pracovní vztahy; rovné příležitosti; příjmy a mzdy, teorie sociální politiky. V oblasti sociálně-právní ochrany dětí v posledních 5 letech realizoval ústav několik odborných výzkumných studií pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Nedílnou součástí ústavu je také oddělení knihovnicko-informačních služeb.
Bližší informace na www.vupsv.cz