AOOV a Vězeňská služba ČR budou spolupracovat na testování Databáze organizací v oblasti vězeňství

  • 10. 04. 2024
AOOV a Vězeňská služba ČR budou spolupracovat na testování Databáze organizací v oblasti vězeňství

Databáze umožní rychle a efektivně nalézt potřebné služby pro lidi ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění.

Praha, 10. dubna 2024: Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) bude spolupracovat s Vězeňskou službou ČR na testování databáze poskytovatelů služeb penitenciární a postpenitenciární péče. Pilotní projekt schválilo Generální ředitelství Vězeňské služby ČR. Prototyp databáze AOOV vyvinula v rámci evropského programu Zaměstnanost plus. AOOV věří, že databáze usnadní a urychlí přístup lidí ve výkonu trestu odnětí svobody ke službám postpenitenciární péče a zefektivní tak propojení odborné podpory poskytované ve vězení a po propuštění. Databázi by měli zatím využívat odborníci, kteří kontakty na potřebné služby zprostředkují. Do budoucna AOOV uvažuje, že by databázi mohli využívat i klienti, a to i ve výkonu trestu.

Testování databáze proběhne v 10 věznicích a to ve věznicích Bělušice, Kuřim, Ostrava, Věznice Nové Sedlo, Rapotice, Heřmanice, Hradec Králové, Kynšperk nad Ohří, Horní Slavkov, Opava. Sociální pracovníci a další odborní pracovníci věznic si vyzkoušejí práci s databází při řešení běžných situací z praxe. Zkusí vyhledat služby dle potřeb klienta v regionu, kam se bude vracet po propuštění, nebo budou zjišťovat, jaká je nabídka služeb v jednotlivých regionech či věznicích. Zpětnou vazbu AOOV vyhodnotí a zohlední v dalším vývoji tak, aby databáze co nejlépe odpovídala potřebám uživatelů.

V první fázi je projekt zacílený na odborníky. Do vývoje databáze se zapojili zaměstnanci významných institucí penitenciární a postpenitenciární péče, zejména z Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR, i z Probační a mediační služby a neziskových organizací, sociální kurátoři, sociální pracovníci a další odborníci z věznic, lidé s žitou zkušeností z výkonu trestu a další. Na vývoji prototypu databáze pracovali společně v rámci dvou interaktivních mezioborových setkání.

“Vzhledem k tomu, že lidé ve výkonu trestu odnětí svobody nemají přístup k internetu, zaměřili jsme vývoj na odborné zaměstnance. Chceme jim maximálně usnadnit práci, tak aby byli schopni potřebné služby vyhledat snadno a rychle. Nicméně mluvili jsme s Generálním ředitelstvím vězeňské služby ČR také o tom, že by bylo přínosem do budoucna umožnit, aby databázi mohli využívat přímo lidé ve výkonu trestu odnětí svobody. O této dlouhodobé vizi budeme diskutovat ještě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem spravedlnosti,” vysvětluje Jana Smiggels Kavková, předsedkyně AOOV.

Projekt AOOV reaguje na problém nedostatečného propojení penitenciární a postpenitenciární péče. Stále velký počet lidí vychází z vězení bez zajištěné návazné péče. „Lepší informovanost zaměstnanců napříč organizacemi bude přínosem pro vzájemnou spolupráci. Usnadní jim navazování vztahů, nalezení služeb dle potřeb klienta a předání relevantních kontaktů,“ uvádí Jaroslav František Žák, člen výboru AOOV a vedoucí střediska sv. Vincenta a sv. Josefa v Oblastní Charitě Třebíč. Díky užší spolupráci s dalšími aktéry v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče budou moci zajistit lidem ve výkonu trestu a odnětí svobody potřebnou odbornou podporu rychleji a komplexněji.

Asociace počítá, že se do databáze budou moct registrovat všichni klíčoví aktéři penitenciární a postpenitenciární péče. Na samostatném profilu budou moct uvést informace o své organizaci, pobočkách a o svých službách. V detailu služeb budou informace o tom, pro koho jsou vhodné, jakou mají kapacitu apod. Obsažené informace a také kritéria pro vyhledávání napříč nimi si definovali sami odborníci. Na jejich podnět je v databázi také tzv. kontaktní lístek. Ten obsahuje klíčové informace pro klienta, které pracovník vytiskne a předá klientovi. Připravuje se vytvoření uživatelských účtů, které umožní, že si organizace budou moci samy vložená data aktualizovat a řada dalších funkcí.

AOOV vyvinula prototyp databáze v rámci pilotní fáze projektu” Zlepšení přístupu k postpenitenciární péče”. V nadcházející realizační fázi by se ráda zaměřila na dovyvinutí databáze a její šíření. Pokud bude projekt podpořen, bude se v následujících letech rozšiřovat využívání databáze v praxi.

O AOOV

V českých věznicích si odpykává trest přes 19 000 lidí. Patříme k zemím s nejvyšším počtem v Evropské Unii. Index uvěznění se nedaří snižovat, i když kriminalita klesá. Více než 60 % propuštěných se do vězení vrací. Jednou z příčin je absence funkčního systému kontinuální práce s odsouzenými před výstupem z vězení a po propuštění. Právě tuto problematiku řeší Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV), která sdružuje organizace, odborníky a propojuje různé aktéry v oblasti vězeňství a trestní justice. Cílem AOOV je společně prosazovat progresivní změny v oblasti integrace trestaných osob do společnosti a spoluvytvářet systém, který zohledňuje zájmy a potřeby trestaných osob, obětí i celé společnosti. Bližší informace o AOOV jsou uveřejněny na stránkách www.aoov.cz.