ACORUS– pomoc začít nový život bez přítomnosti násilí

  • 16. 02. 2014
ACORUS– pomoc začít nový život bez přítomnosti násilí
Oběti domácího násilí často zažívaly brutální násilí, někdy i na úrovni systematického mučení, jehož důsledkem jsou vleklé psychické problémy a symptomy posttraumatické stresové poruchy, které jim výrazným způsobem zhoršují kvalitu života. Po útěku od agresora potřebují zajistit především bezpečí, základní fyziologické potřeby a psychickou stabilizaci.

Domácí násilí je skryté, proto existuje ve větší míře, než si mnozí myslí. Jeho oběťmi bývají většinou matky s dětmi. Jsou ve velmi nepříznivé sociální i psychické situaci, ze které si samy nedokáží pomoci a potřebují odbornou pomoc. Občanské sdružení ACORUS pomáhá těmto lidem překonat jejich tíživou situaci a začlenit se zpět do běžného života bez přítomnosti násilí. Více informací o občanském sdružení ACORUS i o jeho pomoci obětem domácího násilí mi sdělila ředitelka sdružení, Mgr. Zdena Zuzana Bednářová.

 

1/ Oběti domácího násilí bývají ve složité situaci, musí řešit ubytování a někdy i hledání práce, o kterou díky agresorovi přišly. Některým se i přes jejich  maximální snahu nepodaří během pobytu v azylovém domě tyto své problémy vyřešit. Jakým způsobem jim pomáháte?

 

ACORUS pomáhá osobám, které zažívaly domácí násilí začít nový život bez další přítomnosti jakéhokoli násilí. Většinou se jedná o matky s dětmi. Klientkám nabízíme tyto služby:

·         Odborné sociální poradenství realizované v ambulantní poradně, kde mohou využít odbornou sociálně-právní, právní, psychologickou a psychoterapeutickou pomoc.

·         Nově nabízíme také poskytování právních informací obětem trestných činů, resp. obětem domácího násilí. Jedná se o novou službu podle zákona o obětech trestných činů, který vstoupil v platnost v roce 2013.

·         Provozujeme krizová lůžka, kde mohou oběti získat okamžitou pomoc, bezpečné ubytování na 5 pracovních dní a v případě potřeby také potravinový balíček.

·         Azylový důmACORUSu nabízí obětem domácího násilí možnost bezpečného bydlení na dobu až 1 roku a speciální odbornou pomoc.

·         Další pomoc představuje nonstop linka do azylového domu, kde mohou volající konzultovat situaci s odborníky nebo se jenom objednat na konzultaci.

·         Na azylový dům navazují byty následné pomoci, které ACORUS provozuje. V bytech mohou bydlet 3 klientky s dětmi po dobu 1-2 roky.

 

2/ Některé oběti domácího násilí se ocitly v dluhové pasti, díky tomu, že jejich partner je donutil brát si půjčky, které nejsou schopné splatit. Jak pomáháte těmto ženám?

 

Sociální pracovnice ACORUSu absolvovaly školení zaměřené na dluhové poradenství a jsou schopny klientkám předat základní informace. Pro další práci předáváme klientkám kontakty na poradny pro dluhové poradenství a pomáháme jim se sepsáním žádostí, vyplňováním formulářů a při vlastním rozhodování o řešení jejich situace. Řešení dluhů však v době nástupu není prioritní.

 

3/ Vaše občanské sdružení se snaží, aby oběti domácího násilí i jejich děti mohly žít nový život bez násilí. Pro své klientky i jejich děti pořádáte aktivity, které jim v tom výrazně pomáhají. Oběti domácího násilí bývají psychicky zraněné a jejich sebevědomí je výrazně sníženo a díky tomu mohou potřebovat podat pomocnou ruku někdy i v takových věcech, jako je hledání práce. Pomáháte svým klientkám najít zaměstnání? Spolupracujete v tomto směru s některými organizacemi?

 

Oběti domácího násilí často zažívaly brutální násilí, někdy i na úrovni systematického mučení, jehož důsledkem jsou vleklé psychické problémy a symptomy posttraumatické stresové poruchy, které jim výrazným způsobem zhoršují kvalitu života. Po útěku od agresora potřebují zajistit především bezpečí, základní fyziologické potřeby a psychickou stabilizaci.

 

Prioritou je pomoci jim zajistit finanční prostředky na živobytí. V případě krize poskytujeme potravinové balíčky a základní hygienické potřeby. Zároveň je třeba zajistit těmto osobám, nejčastěji matkám a jejich dětem bezpečí. V praxi to znamená zvážit individuální situaci, společně s obětí vyhodnotit rizika a zpracovat bezpečnostní plán, případně podat trestní oznámení, návrh na umístění násilného partnera do vazby, podání návrhu na předběžné opatření svěření dítěte do péče a další. V případě zranění je třeba lékařské ošetření a zároveň vyžádání zprávy o zranění a jeho původu.

 

Po celou dobu práce s obětí domácího násilí je nezbytná psychoterapeutická práce, protože pokud klientky nejsou psychicky stabilní, nezvládly by zařazení do pracovního procesu. V ACORUSu pracují kromě sociálních pracovnic, právniček, pedagogické pracovnice, také terapeuti a psycholožka. Velmi intenzivně spolupracujeme také s psychiatričkou.

 

Pokud se podaří zvládnout tyto nezbytné kroky, pak teprve můžeme pomáhat klientkám se získáním zaměstnání. V týmu pracují odborníci, kteří vedli kurzy pro nezaměstnané a jsou schopni klientkám pomoci vypracovat životopis. Další pracovník je v případě zájmu učí základy práce s počítačem. S hledáním zaměstnání nám pomáhá profesionální personální agentura Rychetsky&Partners, se kterou spolupracujeme několik let a která nám své služby poskytuje zdarma.

 

Návazné bydlení pro klientky, které nastoupily do azylového domu, řešíme od počátku. V této oblasti jsme v kontaktu s příslušnými úřady, jejichž pracovnice pravidelně zveme na případová setkání přímo do ACORUSu, kde plánujeme další kroky společně se všemi zainteresovanými subjekty i klientkou. ACORUS provozuje také dva byty následné pomoci, kam mohou jít klientky po absolvování pobytu v azylovém domě bydlet na další rok až dva.

 

4/ Na pomoc obětem domácího násilí i jejich dětem, aby se mohly postavit na vlastní nohy a žít nový život bez násilí potřebujete finanční podporu. Uvítáte i materiální pomoc?

 

Samozřejmě, že materiální pomoc velmi uvítáme. Jsme nezisková organizace (dosud stále občanské sdružení, které v budoucnu bude transformováno na zapsaný ústav), která své služby financuje vícezdrojově. V praxi to znamená, že každý rok musíme žádat o dotace, ucházet se o granty, oslovovat dárce a nikdy dopředu nevíme, kolik finančních prostředků se nám podaří pro daný rok získat. Tento stav je v protikladu se systematickým plánováním kvality služeb, rozvojem organizace, stabilitou a prací s lidským potenciálem.

 

Příkladem nestability může být situace, kdy jsme 12 let financovali odbornou terapeutickou práci s dětmi z peněz jedné nadace a v roce 2013 a 2014 tuto činnost nepodpořili a my stojíme před nelehkou situací, kdy v našem zařízení jsou vysoce traumatizované děti a my nemáme peníze na odbornou práci. Stejná situace pro rok 2014 nastala u finančních prostředků na právní služby a zastupování u soudu, které je pro vyřešení některých případů domácího násilí nezbytné.

 

Z toho vyplývá, že si vážíme materiální, ale i nemateriální pomoci všech dárců a děkujeme za ni.

 

5/ Někdo chce pomáhat tím způsobem, že nabídne své síly, vzdělání, schopnosti a svůj čas obětem domácího násilí i jejich dětem, aby mohly žit důstojný život bez násilí. Jaké podmínky musí splňovat, aby se mohl stát dobrovolníkem v občanském sdružení Acorus? Co je náplní jeho činnosti?

 

Přiznám se, že s dobrovolnictvím jsme začali teprve v roce 2013, protože jsme měli s dobrovolníky, zejména jejich spolehlivostí, v minulosti velmi špatné zkušenosti.

 

Dobrovolník, který pro nás chce pracovat, musí projít vstupním pohovorem, kde zjišťujeme jeho motivaci, osobní cíle, rozsah a konkrétní nabídku, která musí korespondovat s našimi potřebami.

 

Nejvíce potřebujeme odborné služby právní a grafické. Dobrovolníky využíváme také na doprovod klientek do různých institucí, zejména mimopražské klientky mají obavy z cestování po Praze, a také na hlídání dětí v případech, že maminky potřebují absolvovat odbornou konzultaci či program, vyšetření u lékaře, účastnit se jednání u soudu apod.

 

6/ Ženy si někdy nevšimnou prvních signálů domácího násilí, svého agresivního partnera omlouvají a mylně věří, že vše bude v pořádku. Jaké jsou první signály domácího násilí a jak si má žena počínat?

 

První signály potenciálního domácího násilí jsou velmi těžko rozpoznatelné. Žena, která je zamilovaná, nevidí signály, které ukazují na sklony k mocenskému a násilnému chování partnera. Často se stává, že sice není s některými aspekty vztahu spokojená, ale nepřipouští si, že by to mohlo být v budoucnu pro ni ohrožující. Nevěří tomu, co vidí a slyší od okolí, věří pouze partnerovi, věří v lásku partnera, která všechno překlene. Většinou se však negativní projevy v chování partnera, které ženě vadí, v průběhu let spíše vystupňují. Rozhodně neplatí, že se partner změní z lásky k ní nebo po narození dětí.

 

Rozpoznat, že se z partnera může vyvinout násilník, je na počátku vztahu těžké. Přesto si lze všímat určitých znaků a způsobů chování, které mohou signalizovat pozdější násilí ve vztahu. Mezi tyto znaky patří např.:

·         velká dominance ve vztahu, kdy partner o všem rozhoduje, aniž by se zeptal partnerky, jak to chce ona

·         nadměrná naléhavost na „pojištění si“ ženy společným bydlením, svatbou, dětmi apod.

·         nadměrná kontrola druhého někdy i pod záminkou pomoci

·         narušený vztah k ženám obecně, často je nevnímá jako rovnoprávné partnerky, vyjadřuje se o nich pohrdavě, vyvyšuje se nad ně

·         narcistické zaměření osobnosti, kdy málokoho uznává jako sobě rovného, za všechno mohou vždy ti ostatní, prosazuje pouze své potřeby

·         nekritický obdiv k síle a moci, uznávání výhradně síly a moci jako prostředku k dosažení svých cílů a ovládání druhých lidí

·         extrémní polohy vztahu k matce, kterou buď nekriticky miluje a je na ní závislý nebo ji považuje za podřadnou bytost jako všechny ostatní ženy

·         snaha o nenápadnou a pozvolnou izolaci od všech kamarádů, rodiny, zájmů

 

Rizikové je také nadměrné užívání alkoholu, užívání drog, kriminální minulost nebo kamarádi výhradně z kriminálního prostředí, špatná pověst partnera a jeho kamarádů, které ženy zprvu nechtějí věřit. Dozví-li se žena, že partner pochází z kriminálního prostředí, byl v minulosti trestaný zejména za násilnou trestnou činnost, má kolem sebe kamarády, kteří mají špatnou pověst, neměla by věřit báchorkám, že byl trestán nevinně, že ho ostatní vyprovokovali nebo že lidé kamarády i jeho pomlouvají nespravedlivě. Chování vymykající se v některém aspektu normě, může ukazovat také na pozdější možné problémy. Jedná se např. o časté vyhrožování sebevraždou nebo pokusy o ni, extrémní žárlivost, nezvládání svých emocí, nepřiměřené reakce na běžné podněty, neobvyklé nebo bolestivé praktiky v sexuální oblasti apod.

 

Pokud se tyto signály ve vztahu objeví, je vhodné vyhledat odbornou pomoc a poradit se, jak postupovat. Není dobré čekat, že se vztah změní a bude dobrý. Aby ve vztahu došlo k pozitivní změně, museli by partneři přijmout skutečnost, že je něco špatně a pracovat oba na nápravě. Násilní partneři však nemají náhled na své chování, proto nemají potřebu nic měnit. Vinu vidí v tom druhém.

 

7/ Nejdůležitější je prevence. Jak si mají počínat ženy při výběru partnerů, aby se nestaly oběťmi domácího násilí?

 

Při výběru partnerů je velmi důležitá primární rodina, ze které ženy pocházejí a jaké vzorce chování přijaly. Pokud si nevěří, myslí si, že nejsou dost hezké, chytré či šikovné, aby měly právo na vztah s normálním hodným mužem, často vstupují do vztahu s kýmkoli, kdo o ně zrovna projeví zájem. A jsou vděčné a snaží se mu ve všem vyhovět, i když to ubližuje jim a později i jejich dětem.

 

Při výběru partnera pro život by ženy měly znát svoji hodnotu a při prvních signálech možného rizikového vztahu pojmenovat jasně, co nebude ve vztahu akceptovat, tzn. stanovit hranice. Pokud by se uvedené chování opakovalo, rozhodně by neměla čekat, že se partner změní, ale ze vztahu odejít a věřit, že pozná jiného muže, s kterým může založit spokojenou rodinu.

 

8/ Jakým způsobem provádíte mezi veřejností osvětu o domácím násilí a jeho prevenci?

 

ACORUS se obrací také k laické veřejnosti, kterou se snaží informovat o fenoménu domácího násilí, jeho nebezpečnosti a možnostech pomoci. Snažíme se o zveřejňování tohoto tématu v médiích, účastníme se konferencí určených pro odborníky, realizujeme vzdělávací programy pro pracovníky pomáhajících profesí.

 

Pro studenty středních škol pořádáme besedy o domácím násilí, jeho rozpoznávání, chování muže a ženy apod. Ve spolupráci s rodinným divadlem Rolnička nabízíme komponovaný divadelní pořad pro děti z mateřských škol, příp. žáky 1. tříd.

 

Děkuji za rozhovor.

 

Domácí násilí je nebezpečné nejen pro jeho oběti, ale i pro celou společnost. Občanské sdružení ACORUS se věnuje nejen pomoci obětem domácího násilí, ale také prevenci a osvětě. Je to činnost velice potřebná, bohužel je finančně náročná. Občanské sdružení ACORUS děkuje všem, kteří chtějí podpořit jeho činnost. Více informací můžete najít na webových stránkách http://www.acorus.cz/.

 

Autorka: Evžena Janovská