Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Praha, 6.12.