Rad vas pomozem v oblasti IT


- konzultacie a odhady vasho IT projektu


- tvorba a uprava jednoduchych webovych prezentacii


- tvorba a uprava webovych, desktopovych alebo mobilnych aplikaci